Понедељак, 03. Јун 2013.

ПЛАНОВИ И ПРОЈЕКТИ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ВИНАРИЈУ НА КП.БР. 6103/4 КО НЕГОТИН

 
Извод из Просторног плана општине Неготин са локацијом комплекса

Текст Урбанистичког пројекта

Текст Урбанистичког пројекта

Шира ситуација са границама комплекса винарије - ортофото

Постојеће стање са границом Урбанистичког пројекта Р250

Постојеће стање са границом Урбанистичког пројекта Р1000

Ситуационо решење комплекса са координатама

Композициони план са партерним уређењем

Приказ комуналне инфраструктуре са противпожарном заштитом

Идејно архитектонско решење – Основа подрума и приземља

Идејно архитектонско решење – Основа поткровља

Идејно архитектонско решење – Пресеци

Идејно архитектонско решење – Фасаде

Пратећа документација уз Урбанистички пројекат 

план генералне регулације за насеље прахово


Скупштина општине Неготин на седници одржаној 26. децембра  2014. године донела је Одлуку о усвајању Плана генералне регулације за насеље Прахово. Одлука је објављена у Службеном листу општине Неготин број 44, од 30. децембра 2014. године.

План генералне регулације за насеље Прахово свеска 1 - текстуални део

Катастарски и топографски план са границама планског обухвата и грађевинског подручја 

Постојећа намена

Планирана намена

Подела на урбанистичке целине и зоне

Функционална организација саобраћајне инфраструктуре

Саобраћајно решење

Еколошка валоризација

Акустичне зоне

Синхрон план комуналне инфраструктуре

Спровођење плана

План капиталних инвестиција општине Неготин за период 2012 - 2016.


План капиталних инвестиција општине Неготин за период 2012 - 2016.
( Сл.лист општине Неготин бр.6/2013 )

 

Стратегија локалног одрживог развоја општине Неготин за период 2012 - 2021.


Преузмите :
Стратегија локалног одрживог развоја општине Неготин за период 2012 - 2021. ( Сл.лист општине Неготин бр.29/2012 )

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ НЕГОТИН


Преузмите : Службени лист општине Неготин број 16/2011, у коме се налази Просторни план општине Неготин.

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ НЕГОТИН


Скупштина општине Неготин на осамнаестој седници одржаној 5.марта 2012. године донела је Одлуку о усвајању Плана генералне регулације за насеље Неготин.

Границе плана и грађевинско подручје са претежном наменом површина >>

Начин спровођења Плана генералне регулације >>

Подела подручја плана на карактеристичне зоне и целине >>

Постојећа и планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за енергетску, комуналну и другу инфраструктуру >>

Постојећа претежна намена површина >>

Саобраћајно решење >>

Комплетан План генералне регулације за насеље Неготин можете погледати у Службеном листу бр. 7/2012. >>

Скупштина општине Неготин на једанаестој седници одржаној 18.децембра 2018. године донела је Одлуку о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Неготин.

Одлука о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Неготин (Сл. лист општине Неготин број 33/2018, стр. 1138)

Границе плана и грађевинско подручје са претежном наменом површина >>

Начин спровођења Плана генералне регулације >>

Подела подручја плана на карактеристичне зоне и целине >>

Постојећа и планирана генерална решења за трасе, коридоре и капацитете за енергетску, комуналну и другу инфраструктуру >>

Планирана намена површина у оквиру граница измена >>

Саобраћајно решење >>


Фарма ветрогенератора "Никине воде" у Плавни општина Неготин


Скупштина општине Неготин на 27. седници одржаној 29.03.2013. годние донела је Одлуку о усвајању плана детаљне регулације за изградњу уређаја за коришћење снаге ветра у циљу производње енергије (фарма ветрогенератора) 'Никине воде' у Плавни општина Неготин

Садржај ПДР>>>

Нацрт ПДР Никине воде>>>

Радни тим>>>

Прилог постојеће стање и инфраструктура 1-2500 Модел>>>

Прилог постојеће стање 1-2500 Модел>>>

Прилог инфраструктура 1-2500 Модел>>> 

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА НЕГОТИН - ИДЕЈНО АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ДОГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 

Зелена пијаца Неготин - Идејно-архитектонско решење доградње и реконструкције >>


План управљања отпадом

Преузмите: План управљања отпадом


план детаљне регулације за туристичко рекреативни комплекс "дунавски бисер" у михајловцу

Преузмите: План

Преузмите: Извод из просторног плана општине Неготин

Преузмите: Катастарско-топографски план са границом плана

Преузмите: План саобраћаја са нивелационим и регулационим решењем

Преузмите: Постојећа намена површина са поделом на зоне

Преузмите: Планирана намена површина и подела простора на урбанистичке зоне и просторне целине

Преузмите: Урбанистичка регулација са грађевинским линијама

Преузмите: План регулације површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима

Преузмите: План мреже објеката комуналне инфраструктуре

Преузмите: Начин спровођења плана


ПДР комплекса рајачких пивница - октобар 2015.

Преузмите: Текстуални део плана детаљне регулације

Преузмите: Графички део плана детаљне регулације