Уторак, 28. Март 2017.

Локална пореска администрација

     

Поштовани грађани,

Локална пореска aдминистрација општине Неготин, званично постоји од  2008. године, када су и преузети послови утврђивања, наплате и контроле изворних локалних јавних прихода: пореза на имовину, накнаде за коришћење грађевинског земљишта, накнада за заштиту и унапређење животне средине и локалних комуналних такси. Ове послове је до 2008.године обављала Пореска управа Републике Србије.

Преузимањем ових послова општини Неготин је омогућено да, у складу са законом, у целости администрира изворне јавне приходе. Бољом наплатом прихода обезбеђује се више новаца за путеве, улице, канализациону мрежу, боље уређење школа, вртића, игралишта, паркова. Због тога је важно да се сви придружимо грађанима који уредно плаћају своје обавезе и да благовремено поднесемо пореску пријаву.

Надлежност

Локална пореска администрација врши утврђивање, контролу и наплату изворних прихода општине и то:

  • послове који се односе на вођење првостепеног поступка утврђивања, наплате и контроле изворних прихода општине за правна лица, предузетнике и физичка лица,
  • доноси решење о утврђивању висине вредности непокретности,
  • води јединствени регистар обвезника и књиговодство изворних прихода општине,
  • врши пријем и обраду пореских пријава, канцеларијску и теренску контролу изворних прихода општине,
  • подноси захтев за покретање прекршајног поступка за учињене прекршаје из области изворних прихода,
  • издаје уверења  о чињеницама о којима води службену евиденцију,
  • врши редовну и принудну наплату изворних прихода општине,
  • води, одржава и развија јединствени информациони систем за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода општине.

Контакт подаци:

Локална пореска администрација

Кнеза Михајла 12

Телефон/факс: +381 (0)19 544 554

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  упућени ЛПА

Радно време: радним даном од 7.30 до 15.30 сати. Суботом и недељом ЛПА не ради.