Уторак, 28. Март 2017.

Накнада за заштиту животне средине

     

Преузмите: Водич кроз локалне јавне приходе
Преузмите : Одлуку о начину утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2018. годину

Прописи који се примењују у поступку утврђивања, наплате и контроле

Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 и 108/2016);

Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн. и 104/2016 - др. закон);

Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010);

Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012);

Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Сл.лист општине Неготин“ бр.22/2010);

Одлука о условном отпису камате и мировању пореског дуга ( "Сл.лист општине Неготин" бр.32/2012);

Ко су обвезници плаћања накнаде?

Накнаду за заштиту и унапређење животне средине у обавези су да плаћају власници односно корисници стамбених зграда, станова, просторија за одмор и рекреацију и помоћних објеката као и власници и корисници пословног простора  у месечном износу по метру квадратном .

 Како се накнада плаћа?

Начин и рокови за плаћање накнаде за заштиту и унапређење животне средине прописани су  и то тако што је прописано да се ова накнада плаћа на исти начин као и порез на имовину. Накнада се плаћа тромесечно и то у року од 45 дана од почетка тромесечја а то значи 15.фебруара, 15.маја, 15.августа и 15.новембра. До доношења решења о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине за текућу годину, накнада се плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје претходне године.

Уплатни рачун за плаћање накнаде за заштиту и унапређење животне средине је:

840 – 714 562 843 – 56 са позивом на број који стоји у решењу.

Како се средства од накнаде користе?

Средства од ове накнаде могу се користити искључиво за заштиту и унапређење животне средине на територији општине Неготин и то у складу са Програмом за заштиту и унапређење животне средине који доноси Скупштина општине Неготин.