Среда, 06. Април 2016.

Одељење за друштвене делатности, привреду и развој

 

Руководилац Одељења : Слађана Стојановић, дипломирани инжињер пољопривреде

Е- mail: sladjana.stojanovic@negotin.rs
Телефон: 019/544-000, лок. 158


ОПИС ПОСЛОВА И НАДЛЕЖНОСТИ

 

Одељење за друштвене делатности, привреду и развој: врши управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа, из изворног делокруга општине, као и послове који су поверени општини а односе се на задовољавање одређених потреба грађана у областима  предшколског васпитања, основног и средњег образовања, примарне здравствене заштите, дечије и социјалне заштите, борачко – инвалидске заштите, културе, физичке културе,  спорта и информисања. Врши управне послове у области  финансијске подршке породицама са децом. Врши стручне и административно техничке послове у поступку процене потреба детета за пружањем додатне образовне, здравствене и и социјалне подршке детету – ученику. Остварује надзор над законитошћу рада установа у области друштвених делатности чији је оснивач општина.

Врши послове везане за ученички и студентски стандард, прати посебне подрачуне за породиљска одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета, борачко инвалидске заштите и једнократне помоћи.

Обавља оперативне, стручне, аналитичке и саветодавне  послове везане за  младе у општини Неготин у циљу спровођења Националне стратегије за младе на општинском нивоу.

Врши аналитичке послове у области привреде, пољопривреде и руралног развоја, занатства, угоститељства, трговине, туризма и других привредних делатности од интереса за општину.       

Решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове у складу са овлашћењима општине.

Носилац је израде и реализације  пројекта и програма у области привреде и пољопривреде и годишњих програма заштите, унапређења и коришћења пољопривредног земљишта. Врши стручне и административно техничке послове  везане за закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

Врши послове везане за локални економски и рурални развој: прикупљање и пружање информација релевантних за локални економски и рурални развој, спровођење процеса стратешког планирања – израда и имплементација стратешких докумената (стратегије, програми развоја, акциони планови), креирање и ажурурање базе података о привредним субјектима ( мала и средња предузећа предузетници, задруге, пољопривредна газдинства ), континуирано информисање привредних субјеката о програмима, субвенцијама и другим видовима подршке њиховом пословању,  презентовање основних информација потенцијалним инвеститорима везаним за инвестиционе могућности, помоћ инвеститорима у контактима са надлежним институцијама, сарадња са републичким органима и регионалним институцијама задуженим за локални економски развој, информисање свих заинтересованих о објављеним позивима за подношење предлога пројеката од стране националних и међународних институција, припрема пројеката и имплементација пројеката од значаја за локалну самоуправу, промотивне активности.

Обавља послове везане за дијаспору: економска сарадња наших људи у свету са привредним субјектима у Неготину, као и пружање информација о могућностима привредних активности на подручју општине Неготин. Стварање услова за повратак стручњака из области од значаја за развој града, подстицање културне, просветне, научне и спортске сарадње са дијаспором, као и пружање информација о држављанству, продужавању важности личних докумената, те правима из области пензијског, здравственог и социјалног осигурања.

Припрема и израђује нацрте аката из делокруга свога рада и врши и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

 

ДОКУМЕНТА 


Обрасци и процедуре