Среда, 08. Мај 2013.

Општинска управа

Преузмите: Одлука о општинској управи
Преузмитe: Oдлука о кодексу понашања запослених у Општинској управи
Преузмитe: Одлука о кодексу понашања функционера од 15.04.2005.године
Преузмите: Информатор о раду Општинске управе
Преузмите : Списак службених лица у Општинској управи општине Неготин
овлашћених за вођење управног поступка и одлучивање о правима
и обавезама физичких и правних лица
Преузмите : 
Правилник о организацији  и  систематизацији
радних места у Општинској управи
општине Неготин
Преузмите : Кодекс понашања службеника и намештеника
општинске управеопштине Неготин


В.Д. Начелника Општинске управе

 

 Поставите питање начелнику Општинске управе

Зорица Мијушковић, дипломирани правник

Зорица Мијушковић рођена је 14.02.1974. године у Зајечару. По занимању је дипломирани правник.  У Општинској управи општине Неготин, засновала је радни однос 09.02.2004. године. Пре постављења на место вршиоца дужности начелника Општинске управе обављала је послове просветног инспектора у Одељењу за инспекцијске послове. Има положен државни стручни испит.    

Телефон: 019/542-024 

Надлежности Општинске управе

 

Општинска управа:

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси скупштина општине, председник општине и општинско веће;

2) извршава одлуке и друге акте скупштине општине, председника општине и општинског већа;

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката скупштине општине;

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;

6) обавља стручне и друге послове које утврди скупштина општине, председник општине и општинско веће.

 

Организационе јединице у оквиру Општинске управе

 

Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове

Одељење за урбанизам и грађевинарство

Одељење за инспекцијске послове

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију

Одељење за друштвене делатности, привреду и развој

Одељење за правну заштиту имовинских права и интереса општине Неготин

Служба за послове председника општине и општинског већа

Служба за скупштинске и норамтивно-правне послове

Служба за заједничке послове, општински услужни центар и информатику

Служба за заштиту животне средине

 

ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА

 

У општинској управи се као посебна организациона јединица образује Кабинет председника општине.

.