Уторак, 05. Април 2016.

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију

Руководилац Одељења :  Љиљана Лицуловић, дипломирани економиста                                                                                      
Е- mail: ljiljana.liculovic@negotin.rs                                                                                                                                              
Телефон 019/544-000, локал 123                                                                                                                                                    

ОПИС ПОСЛОВА И НАДЛЕЖНОСТИ 


Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију: обавља послове Општинске управе који се односе на припрему и извршење буџета, финансирање делатности из надлежности општине, планирање и праћење прихода и расхода, састављање консолидованог рачуна трезора, контролу расхода и преузетих обавеза. Врши наменску расподелу буџетских прихода у складу са Одлуком о буџету. Врши послове сервисирања дуга општине, управља готовинским средствима, управља консолидованим рачуном трезора на који се уплаћују сва примања и из којег се врше сва плаћања из буџета, отвара и контролише рачуне и подрачуне код Управе за трезор. Израђује периодичне обрачуне, извештаје и анализе и слично у вези са извршењем буџета. Припрема годишњи финансијски извештај – завршни рачун буџета општине.  Даје мишљења на финансијске планове индиректних буџетских корисника, обрађује захтеве индиректних буџетских корисника и посредује између индиректних буџетских корисника и трезора, врши унутрашњу интерну контролу свих трансакција индиректних буџетских корисника. Обавља финансијско материјалне, рачуноводствено – књиговодствене послове (врши обраду свих финансијских докумената - финансијско књиговодство, књиговодство основних средстава и ситног ивентара). Обавља и рачуноводствено-књиговодствене послове за индиректне кориснике буџетских средстава.  Врши обрачун зарада и накнада за запослене у општинској управи и код индиректних корисника. Припрема и доставља пореске пријаве о порезима и доприносима пореској управи, извршава административне забране. Обезбеђује податке за потребе статистике. Врши књиговодствено евидентирање непокретности чији је корисник општина. Обавља послове економата, благајне и ликвидатуре – контроле новчаних докумената, буџетско рачуноводство и извештавање и управљање финансијским информационим системом. 

Врши послове израде правних и других аката везаних за јавне набавке, припрему плана набавке, учествовање у изради конкурсне документације, пружање стручне и административне помоћи Комисији за јавне набавке код директних и индиректних корисника буџета.

Врши утврђивање, контролу и наплату изворних прихода општине и то: послове који се односе на вођење првостепеног поступка утврђивања, наплате и контроле изворних прихода општине за правна лица, предузетнике и физичка лица, доноси решење о утврђивању висине вредности непокретности, води јединствени регистар обвезника и књиговодство изворних прихода општине, врши пријем и обраду пореских пријава, канцеларијску и теренску контролу  изворних прихода општине, подноси захтев за покретање прекршајног поступка за учињене прекршаје из области изворних прихода, издаје уверења  о чињеницама о којима води службену евиденцију,  врши редовну и принудну наплату изворних прихода општине, води, одржава и развија јединствени информациони систем за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода општине.

Припрема и израђује  нацрте аката из делокруга свога рада и врши и друге послове  по  налогу председника општине и начелника Општинске управе.

 

ДОКУМЕНТА 

- ПОДАЦИ О ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН - ДЕЦЕМБАР 2017
- ПОДАЦИ О ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН - НОВЕМБАР 2017
ПОДАЦИ О ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН - ОКТОБАР 2017.
ПОДАЦИ О ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН - СЕПТЕМБАР 2017.
ПОДАЦИ О ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН - ЈУЛ 2017.
ПРИХОДИ И РАСХОДИ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПО МЕСЕЦИМА - ЈУЛ 2017. 

ПОДАЦИ О ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН - ЈУН 2017.
- ПРИХОДИ И РАСХОДИ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПО МЕСЕЦИМА - ЈУН 2017. 

ПОДАЦИ О ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН - МАЈ 2017.
ПРИХОДИ И РАСХОДИ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПО МЕСЕЦИМА - МАЈ 2017. 
ПОДАЦИ О ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН - АПРИЛ 2017.
- ПРИХОДИ И РАСХОДИ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПО МЕСЕЦИМА - АПРИЛ 2017. 
ПРИХОДИ И РАСХОДИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПО МЕСЕЦИМА - МАРТ 2017.
ПОДАЦИ О ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН - МАРТ 2017.
КОНТРОЛНА ЛИСТА - КАНЦЕЛАРИЈСКА КОНТРОЛА
- КОНТРОЛНА ЛИСТА - ТЕРЕНСКА КОНТРОЛА 
ПРИХОДИ И РАСХОДИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПО МЕСЕЦИМА - ФЕБРУАР 2017.
- ПОДАЦИ О ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН - ФЕБРУАР 2017.

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2017. ГОДИНУ
ПОДАЦИ О ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН - ЈАНУАР 2017.
- ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2017. ГОДИНУ- са Кадровским планом
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2016. ГОДИНУ
- ПРИХОДИ И РАСХОДИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ПО МЕСЕЦИМА

ПОДАЦИ О ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН - АПРИЛ 2016.
- ПОДАЦИ О ЗАДУЖЕНОСТИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН - НОВЕМБАР 2016.