Среда, 06. Април 2016.

Служба за заједничке послове, општинског услужног центра и информатике

Руководилац Службе : 

Е-mail: 
Телефон: 

 

ОПИС ПОСЛОВА И НАДЛЕЖНОСТ

Служба за заједничке послове, Општинског услужног центра и информатике: врши стручне послове који се односе на вођење персоналне евиденције радника Општинске управе, изабраних и постављених лица и припрема нацрте аката из области радних односа, као и послове управљања људским ресурсима. Врши  биротехничке послове и послове умножавања материјала, послове превоза службеним возилима, одржавање и сервисирање свих возила Општинске управе. Врши послове коришћења и одржавања телефонске централе и послове текућег и инвестиционог одржавања пословног простора и опреме зграде општине Неготин. Врши послове на спровођењу мера противпожарне заштите као и оперативне послове система обавештавања и узбуњивања у складу са законом.  Врши послове грејања пословних просторија у згради општине Неготин, спроводи мере обезбеђења и кретања странака, као и одржавање хигијене у просторијама Општинске управе. Обавља све курирске послове у седишту Општинске управе. Штампа Службени лист општине Неготин.

Обавља послове припреме за одбрану општине, привредних друштава, других правних лица и предузетника, предузима мере за усклађивање припрема правних лица у делатностима из надлежности општине са Планом одбране РС. Обавља послове израде планова одбране, предлаже мере за функционисање општине у ратном и ванредном стању, предлаже спровођење мера приправности и предузимање других мера потребних за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању, обавља и друге послове у складу са законом. 

Oбавља послове везане за функционисање Општинског штаба за ванредне ситуације. Врши усклађивање планова заштите и спасавања општине са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама РС, као и са суседним јединицама локалне самоуправе, предлаже предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних и других несрећа, обавља и друге послове у складу са законом. Врши послове безбедности и заштите здравља радника на раду и послове противпожарне заштите.

Врши послове Општинске управе који се односе на послове пријемне канцеларије (овера потписа, рукописа и преписа, издавање радних књижица) , административно техничке послове на пријему писмена, евидентирању и отпремању поште, послове основне евиденције и архиве. Обавља послове везане за регистрацију предузетништва. Објављује акта органа општине и других органа на огласној табли општинске управе. Обављање неопходних стручних, техничких и других послова за потребе свих одељења и служби општинске управе на коришћењу информатичке технологије и експлоатације рачунарске опреме, послове анализе и развоја инфорамционог система Општинске управе (посебно електронске управе). Самостално израђује и уводи нова решења у циљу спровођења и примене стандардизованих аката Општинске управе, одржава их и врши измене ради усаглашавања са новим законским прописима и потребама корисника. Стара се о раду  рачунарске мреже, оперативних система и врши заштиту података информационог система Општинске управе у складу са Законом.  Прати савремена достигнућа из области информатике, предлаже начин стручног усавршавања и врши обуку корисника.

Припрема и израђује нацрте аката из делокруга свога рада и врши и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

ДОКУМЕНТА 

 

Обрасци и процедуре