Среда, 06. Април 2016.

Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове

Руководилац Одељења : Предраг Станић, дипл. правник

Kонтакт : 

Матична служба : 019/544 000, лок. 132,133,157 
Бирачки спискови : 019/544 000, лок. 127
Имовинско-правни и комунални послови :019/544 000, лок. 126
Повереништво за избеглице : 019/544 000, лок. 126

 ОПИС ПОСЛОВА И НАДЛЕЖНОСТ 

 

Одељење за општу управу, имовинске и стамбено комуналне послове: води матичне књиге и књиге држављана, води управни поступак из области личних стања грађана. Обавља послове везане за бирачки списак и спровођење избора.

Врши послове повереништва за избегла, прогнана и интерно расељена лица која се налазе на територији општине.

Обавља имовинско - правне послове из надлежности општине као и законом поверене послове који се односе на заштиту, очување и евидентирање непокретности општине, управљање, коришћење и располагање непокретностима општине, давање пословног простора на коришћење и административне и техничке послове за потребе Комисије за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини.

Обавља послове везане за експропријацију, повраћај пољопривредног земљишта које је прешло у друштвену својину, повраћај утрина и пашњака и друге послове везане за државну својину.

Врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности и стара се о обезбеђењу услова за трајно обављање комуналних делатности.

Спроводи и обавља послове регулативе одвијања јавног саобраћаја на територији општине, послове везане за линијски и ванлинијски превоз путника и такси превоз. Врши  административно техничке послове за потребе надлежне Комисије за одређивање назива улица, тргова, заселака и других делова насељених места на територији општине.

Обавља стамбене послове из надлежности општине у смислу коришћења и давања на коришћење станова које користи општина као и друге послове поверене законом у стамбеној области, административно-техничке послове за потребе надлежне Комисије за стамбене послове.

Припрема и израђује нацрте аката из делокруга свога рада и врши и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

У оквиру Одељења за општу управу, имовинске и стамбено  комуналне послове за извршавање одрђених послова из изворне надлежности општине, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и брже у месту становања грађана, образују се месне канцеларије.

Mесне канцеларије се образују за следећа подручја:

 1. Месна канцеларија Александровац за насељено место Александровац,
 2. Месна канцеларија Браћевац за насељено место  Браћевац,
 3. Месна канцеларија Брестовац за насељено место  Брестовац,
 4. Месна канцеларија Буковче за насељено место  Буковче,
 5. Месна канцеларија Вељково за насељено место  Вељково,
 6. Месна канцеларија Видровац  за насељено место  Видровац,
 7. Месна канцеларија Вртна за насељено место  Вратна,
 8. Месна канцеларија Дупљане за насељено место  Дупљане,
 9. Месна канцеларија Душановац за насељено место  Душановац,
 10. Месна канцеларија Јабуковац за насељено место  Јабуковац,
 11. Месна канцеларија Јасеница за насељено место  Јасеница,
 12. Месна канцеларија Карбулово за насељено место  Карбулово,
 13. Месна канцеларија Кобишница за насељено место  Кобишница,
 14. Месна канцеларија Ковилово за насељено место  Ковилово,
 15. Месна канцеларија Малајница за насељено место  Малајница,
 16. Месна канцеларија Мала Каменица за насељено место  Мала Каменица,
 17. Месна канцеларија Милошево за насељено место  Милошево,
 18. Месна канцеларија Михајловац за насељено место  Михајловац,
 19. Месна канцеларија Мокрање за насељено место  Мокрање,
 20. Месна канцеларија Поповица за насељено место  Поповица,
 21. Месна канцеларија Прахово за насељено место  Прахово,
 22. Месна канцеларија Радујевац за насељено место  Радујевац,
 23. Месна канцеларија Рајац за насељено место  Рајац,
 24. Месна канцеларија Речка за насељено место  Речка,
 25. Месна канцеларија Рогљево за насељено место  Рогљево,
 26. Месна канцеларија Самариновац за насељено место  Самариновац,
 27. Месна канцеларија Слатина за насељено место  Слатина,
 28. Месна канцеларија Сиколе за насељено место  Сиколе,
 29. Месна канцеларија Смедовац за насељено место  Смедовац,
 30. Месна канцеларија Србово за насељено место  Србово,
 31. Месна канцеларија Плавна за насељено место  Плавна,
 32. Месна канцеларија Тамнич за насељено место  Тамнич,
 33. Месна канцеларија Трњане за насељено место  Трњане,
 34. Месна канцеларија Црномасница за насељено место  Црномасница,
 35. Месна канцеларија Чубра за насељено место  Чубра,
 36. Месна канцеларија Уровица за насељено место  Уровица,
 37. Месна канцеларија Шаркамен за насељено место  Шаркамен,
 38. Месна канцеларија Штубик за насељено место  Штубик.

Месне канцеларије из претходног члана обављају послове који се односе на: лична стања грађана, вођење матичних књига и издавање уверења и извода, састављање смртовница, достављају податке неопходне за ажурирање бирачких спискова, врше оверу рукописа, преписа и потписа, послове пријемне канцеларије, административно техничке и друге послове зборова грађана које организују органи општине, врше доставе писмена грађанима и правним лицима, воде друге евиденције када је то предвиђено законом и другим прописима, пружају стручну и другу помоћ месним заједницама.

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа.  

ДОКУМЕНТА


Обрасци и процедуре
Одлука о матичним подручјима општине Неготин