Обрасци

Претрага

Пронађено 45 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУЦ~ЗС~350.1~ИЛ детаљније
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ_OБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине детаљније
ОДОБРЕЊE ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ИЗ ЧЛАНА 145 ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине детаљније
ПРИЈАВА ЗАВРШЕТКА ОБЈЕКТА У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине детаљније
ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине детаљније
ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ИНФРАСТРУКТУРУ_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине детаљније
УВИД У УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине детаљније
ИЗВОД ИЗ ПЛАНА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА И ИЗВОДА ИЗ ПРОГРАМА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЊАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНОЈ ПОВРЕШИНИ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине детаљније
ДОЗВОЛА ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО, СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУЦ~ЗС~.501~ДТСИОО детаљније
ИЗДАВАЊЕ ИЗМЕЊЕНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋ.И ОДЛАГАЊЕ ИНЕРТНОГ И НЕОПАС.ОТПАДА ИЛИ ИЗМЕЊЕНЕ ИНТЕГР.ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВ.ВИШЕ ДЕЛАТН.ЈЕДНОГ ОПЕРАТЕРА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУЦ~ЗС~.501~ИИДСТТО детаљније
OДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Образац бр.50 детаљније
OДОБРЕЊЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА У МОБИЛНОМ ПОСТРОЈЕЊУ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУЦ~ЗС~.501~ОЛ~ТОМП детаљније
ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Образац бр.51 детаљније
ДОЗВОЛА ЗА РАД СТАЦИОНАРНОГ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОУЦ~ЗС~.501~ДР~СИЗ детаљније
ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ У СЛУЧАЈУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~463~ОГЗНП-СЕ детаљније
ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~463~ОГЗНП~ИГС детаљније
НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~200.2~МКР-НУ детаљније
ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ ВЕНЧАНИХ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~202.1~И-МКВ детаљније
ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~200.2~ИMKР~ДО детаљније
ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ – на међународном обрасцу Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~200.2~ИМКР~МО детаљније