Назад
Назив документа: ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ Преузми образац ОУЦ~ЗС~350.1~ИЛ
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Канцеларија: Неготин, Станка Пауновића бр.2 ( канцеларије се налазе у приземљу зграде Катастра)
1.3 Област(делатности): Урбанизам и грађевинарство
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Вануправни поступак
1.5 Циљ поступка: Добијање информације о могућностима и ограничењима градње на катастарској парцели, на основу планског документа. Издаје се само за изградњу помоћних објеката, гаража, економских објеката, зиданих ограда, трафо-станица 10/04kV и 20/04kV, антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже.
1.6 Поступак води: Мирослава Рајић Виши референт услужног центра 019 547 060 или 019 544 000, локал 139 gradjevinske.dozvole@negotin.rs или miroslava.rajic@negotin.rs
Марина Николић Самостални стручни сарадник 019-547-580, или 019 544 000 локал 141 marina.nikolic@negotin.rs
Соња Стојичевић Виши стручни сарадник 019-547-580 или 019 544 000 локал 141 sonja.stojicevic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о планирању и изградњи
2.1.2 Закон о општем управном поступку
2.1.3 Правилника о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе
2.1.4 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
2.2 Општински: 2.2.1 Просторни план општине Неготин
2.2.2 План генералне регулације за насеље Неготин
2.2.3 План генералне регулације за насеље Прахово
2.2.4 План детаљне регулације за комплекс хемијске индустрије у Прахову
2.2.5 План детаљне регулације за изградњу уређаја за коришћење снаге ветра и циљу производње електричне енергије Никине воде, Попадија, КО Плавна
2.2.6 Одлука о локалним административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.2 Копија плана катастарске парцеле (грађевинске парцеле), не старија до 6 месеци Служба за катастар Неготин Странка Оригинал Овај доказ Служба за катастар издаје...
3.3 Извод из катастра подземних инсталација (само ако ситуација на терену то захтева) Служба за катастар Неготин Странка Оригинал Овај доказ Служба за катастар издаје...
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Републичка админстративна такса Буџет Р.Србије 3730,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.2 Локална админ.такса - за градњу објекта Буџет општине Неготин 2000,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
4.3 Локална админ.такса - за издавање услова за израду техничког пројекта парцелације, препарцелизације или исправке међе Буџет општине Неготин 3000,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
4.4 Локална админ.такса - за издавање услова за израду урбанистичког пројекта Буџет општине Неготин 4000,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
8 8
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

 

Образац: ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ

Преузмите: Упутство за плаћање такси

Погледајте: Одлуку о локалним административним таксама

 


Назад