Назад
Назив документа: ДОЗВОЛА ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО, СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА Преузми образац ОУЦ~ЗС~.501~ДТСИОО
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Канцеларија: Одељење за урбанизам и грађевинарство: приземље у згради Катастра у улици Станка Пауновића 2.
1.3 Област(делатности): Животна средина
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Прибављање дозволе за третман, складиштење, односно поновно искоришћење и одлагање отпада.
1.6 Поступак води: Јасмина Благојевић Самостални стручни сарадник 019-547-580 jasmina.blagojevic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о општем управном поступку
2.1.2 Закон о управљању отпадом
2.1.3 Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада
2.2 Општински: 2.2.1 Одлукама о локалним административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Докази о регистрацији привредног субјекта у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре, односно Извод из судског регистра за јавне установе; Агенција за привредне регистре Странка Фотокопија
3.2 Подаци о квалификованом лицу одговорном за стручни рад у складу са чланом 31. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16 - у даљем тексту: Закон), (фотокопије: М-образац, односно Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање; радна книжицa; диплому о стеченом образовању издатa од стране надлежног органа; уверењe да стручно лице није кажњавано за било које кривично дело издато од стране надлежног органа, Одлука о именовању квалификаваног лица одговорног за стручни рад); Странка Фотокопија
3.3 Радни план постројења за управљање отпадом; Странка
3.4 Сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије угрожености од пожара; Странка
3.5 Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са Законом; Странка
3.6 План за затварање постројења; Странка
3.7 Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења или одлагања отпада; Странка
3.8 Изјава о методама третмана, односно поновног искоришћења и одлагања остатака из постројења; Странка
3.9 Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог стања или акт о ослобођењу од обавезе израде процене утицаја на животну средину, у складу са Законом; Странка
3.10 Kопије одобрења и сагласности издатих од других надлежних органа, у складу са законом (употребна дозвола, препис листа непоретности, водна дозвола, решење о легализацији објекта); Странка
3.11 Финансијске и друге гаранције, или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима; Странка
3.12 Финансијске или друге гаранције којима се осигурава испуњавање услова из дозволе за одлагање отпада на депоније, са роком важности за време рада депоније, укључујући процедуре затварања депоније и одржавање након затварања у складу са чланом 30. Закона; Странка
3.13 Упутство о критеријумима и процедурама за прихватање или неприхватање отпада на депонију; Странка
3.14 План затварања и одржавања депоније после затварања у складу са чланом 30. Закона; Странка
3.15 Друга документација на захтев надлежног органа за издавање дозволе. Странка
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Реп.админ.такса - дозвола за складиштење, третман, тј. одлагање отпада Буџет Р. Србије 77.870,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.2 Интергрална дозвола за управљање отпадом Буџет Р. Србије 124.320,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.3 Локал.админ.такса Буџет општине Неготин 500,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 дана
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

 

Образац: ДОЗВОЛА ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО, СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

 


Назад