Назад
Назив документа: ДОЗВОЛА ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО, СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА Преузми образац ОУЦ~ЗС~.501~ДТСИОО
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Канцеларија: Одељење за урбанизам и грађевинарство: приземље у згради Катастра у улици Станка Пауновића 2.
1.3 Област(делатности): Животна средина
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Прибављање дозволе за третман, складиштење, односно поновно искоришћење и одлагање отпада.
1.6 Поступак води: Јасмина Благојевић Самостални стручни сарадник 019-547-580 jasmina.blagojevic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о општем управном поступку
2.1.2 Закон о управљању отпадом
2.2 Општински: 2.2.1 Одлукама о локалним административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Потврда о регистрацији за обављање делатности сакупљања, односно поновног искоришћења и одлагања интертног или неопасног отпада Агенција за привредне регистре Странка Фотокопија
3.2 Радни план постројења за управљање отпадом Странка Фотокопија
3.3 Сагласност на план заштите од удеса и план заштите од пожара ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави или правила заштите од пожара у зависности од категорије угрожености од пожара, као и програм основне обуке запослених из области заштите од пожара у складу са законом Странка
3.4 План за затварање постројења
3.5 Изјава о методама третмана односно поновног искоришћења или одлагања отпада
3.6 Изјава о методама третмана односно поновног искоришћења или одлагања остатака из постројења
3.7 Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог стања или акт о ослобађању од обавезе израде процене утицаја на животну средину
3.8 Копије одобрења или сагласности других надлежних органа издатих у складу са законом
3.9 Финансијке и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима
3.10 Финансијске или друга гаранције којима се осигурава испуњавање услова из дозволе за одлагање отпадана депонију, са роком важности за време рада депоније, укључујући и процедуре затварања депоније и одржавања након затварања у складу са чланом 30.закона
3.11 Потврда о уплати одговарајуће таксе
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Реп.админ.такса - дозвола за складиштење, третман, тј. одлагање отпада Буџет Р. Србије 63.450,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.2 Интергрална дозвола за управљање отпадом Буџет Р. Србије 101.310,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.3 Локал.админ.такса Буџет општине Неготин 500,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 дана
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Образац: ДОЗВОЛА ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО, СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДАНазад