Назад
Назив документа: ОДОБРЕЊE ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ИЗ ЧЛАНА 145 ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Преузми образац
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Канцеларија: Неготин, Станка Пауновића бр.2 (канцеларије се налазе у приземљу зграде Катастра)
1.3 Област(делатности): Урбанизам и грађевинарство
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Прибављање одобрења за извођење радова из члана 145 Закона о планирању и изградњи
1.6 Поступак води: Мирослава Рајић Виши референт услужног центра 019 547 060 или 019 544 000, локал 157 gradjevinske.dozvole@negotin.rs или miroslava.rajic@negotin.rs
Марина Николић Самостални стручни сарадник 019-547-580, или 019 544 000 локал 192 marina.nikolic@negotin.rs
Соња Стојичевић Виши стручни сарадник 019-547-580 или 019 544 000 локал 192 sonja.stojicevic@negotin.rs
Перица Станковић Виши стручни сарадник 019-547-580 или 019 544 000 локал 192 perica.stankovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о планирању и изградњи
2.1.2 Закон о општем управном поступку
2.1.3 Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе
2.1.4 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
2.1.5 Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре
2.2 Општински: 2.2.1 Просторни план општине Неготин
2.2.2 План генералне регулације за насеље Неготин
2.2.3 Одлука о локалним административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Идејни пројекат у аналогној форми у 3 примерка Привредна друштва, односно друга правна лица, односно предузетници који су уписани у одговарајући регистар за зраду техничке документације Странка У аналогној форми у 3 примерка
3.2 Идејни пројекат у дигиталној форми Привредна друштва, односно друга правна лица, односно предузетници који су уписани у одговарајући регистар за зраду техничке документације Странка Доставља се на ЦД-у, односно другом медију или на електронску адресу општине Неготин: gradjevinske.dozvole@negotin.rs
3.3 Пуномоћје оверено у складу са Законом, ако захтев подноси пуномоћник Општинска управа општине Неготин или Основни суд Неготин Странка Оригинал
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Реп.aдмин.такса: - за објектe категорије „А“ Буџет Р.Србије 810,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.2 Реп.aдмин.такса: - за објектe категорије „Б“ Буџет Р.Србије 4210,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.3 Реп.aдмин.такса: - за објектe категорије „В“ и ''Г'' Буџет Р.Србије 6150,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.4 Локална админ.такса Буџет општине Неготин 690,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
4.5 Централна евиденција обједињене процедуре Агенција за привредне регистре 2000,00 840 – 29770845 – 52 Генеришe се на сајту АПР-а
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Захтев се подноси преко сајта Агенције за привредне регистре (http://www.apr.gov.rs/)
5.2 Предмет се наредног дана у односу на дан предаје захтева доставља Одељењу на решавање. Одељење ће у року од 5 дана израдити решење којим се одобрава извођење радова.
5.3 Потребна документа која издају имаоци јавних овлашћења, орган прибавља по службеној дужности о трошку инвеститора.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
5 5
7 Претходни документ у поступку:
7.1 ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Образац:  ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОСНКО ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА САЈТА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ


Радови из члана 145 Закона о планирању и изградњи подразумевају:

 • извођење радова на инвестиционом одржавању објекта
 • извођење радова на  уклањању препрека за особе са инвалидитетом,
 • изградња секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре у оквиру постојеће регулације улица, као и уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица,
 • реконструкција,
 • адаптација,
 • санација,
 • промена намене објекта без извођења грађевинских радова,
 • промена намене уз извођење грађевинских радова,
 • извођење радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора,
 • уградња унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат,
 • постављање антенских стубова и секундарних, односно дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже,
 • појединачни електродистрибутивни и електропреносни стубови, део средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 kv, 20 kv и kv вод,
 • типске трансформаторске станице 10/04 kv, 20/04 kv и 35 kv напонски ниво и део електродистрибутивне мреже од трансформаторске станице 10/04 kv, 20/04 kv, 35/10 (20) kv i 35/04 kv до места прикључка на објекту купца (1 kv), 10 kv и 20 kv разводна постројења,
 • мање црпне станице и мањи ски лифтови,
 • прикључци на изграђену водоводну, канализациону, гасну и сл. мрежу;
 • компресорске јединице за гас, уређаји за испоруку гаса,
 • електране које користе обновљиве изворе енергије инсталиране снаге 50 кW,
 • типски топловодни прикључци,
 • грађење зиданих ограда
 • Гаража
 • Остава
 • Септичких јама
 • Бунара
 • Цистерни за воду
 • Остало

Погледајте: Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре

Преузмите: Упутство за плаћање такси

Погледајте: Одлуку о локалним административним таксама
Назад