Назад
Назив документа: ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ_OБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Преузми образац
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Канцеларија: Неготин, Станка Пауновића бр.2 (канцеларије се налазе у приземљу зграде Катастра)
1.3 Област(делатности): Урбанизам и грађевинарство
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Прибављање локацијских услова као предуслова за приступањe изради техничке документације неопходне за прибављање грађевинске дозволе за изградњу/доградњу објекта
1.6 Поступак води: Мирослава Рајић Виши референт услужног центра 019 547 060 или 019 544 000, локал 157 gradjevinske.dozvole@negotin.rs или miroslava.rajic@negotin.rs
Марина Николић Самостални стручни сарадник 019-547-580, или 019 544 000 локал 192 marina.nikolic@negotin.rs
Соња Стојичевић Виши стручни сарадник 019-547-580 или 019 544 000 локал 192 sonja.stojicevic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о планирању и изградњи
2.1.2 Закон о општем управном поступку
2.1.3 Уредба о локацијским условима
2.1.4 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
2.1.5 Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре
2.2 Општински: 2.2.1 Просторни план општине Неготин
2.2.2 План генералне регулације за насеље Неготин
2.2.3 План генералне регулације за насеље Прахово
2.2.4 Одлука о локалним административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Идејно решење (скица, цртеж, графички приказ и сл.), израђено у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације Привредног друштва, односно другог правног лица, односно предузетника који су уписани у одговарајући регистар за израду техничке документације Странка 2 примерка у аналогном облику и 1 примерак у дигиталном облику у dwg, dwf или pdf формату за потребе архиве
3.2 Ако су испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган по службеној дужности, без одлагања, прибавља од органа надлежног за послове државног премера и катастра:
3.3 копију плана за катастарску парцелу, односно катастарске парцеле наведене у захтеву, у дигиталној и аналогној форми Служба за катастар непокретности Надлежни орган по службеној дужности 1 примерак у аналогном облику и 1 примерак у дигиталном облику у pdf формату за потребе архиве
3.4 извод из катастра водова, у дигиталној и аналогној форми, осим за извођење радова на надзиђивању постојећег објекта Служба за катастар непокретности Надлежни орган по службеној дужности 1 примерак у аналогном облику и 1 примерак у дигиталном облику у pdf формату за потребе архиве
3.5 ИЗВОД ИЗ ЛИСТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (податке о површини парцеле, односно парцела, које прибавља увидом у званичну електронску базу података катастра непокретности, осим за линијске објекте и антенске стубове) Служба за катастар непокретности Надлежни орган по службеној дужности 1 примерак у аналогном облику и 1 примерак у дигиталном облику у pdf формату за потребе архиве
3.6 УСЛОВИ ОД ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА:
3.7 Услови у погледу пројектовања и прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије Електродистрибуција Неготин Надлежни орган по службеној дужности 1 примерак у аналогном облику и 1 примерак у дигиталном облику у pdf формату за потребе архиве
3.8 Услови у погледу пројектовања и прикључења на системе водоснабдевања и одвођења отпадних вода ЈКП Бадњево Неготин Надлежни орган по службеној дужности 1 примерак у аналогном облику и 1 примерак у дигиталном облику у pdf формату за потребе архиве
3.9 Услови у погледу заштите животне средине и заштите природе Одељење за урбанизам и грађевинарство општине Неготин, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Завод за заштиту природе Надлежни орган по службеној дужности 1 примерак у аналогном облику и 1 примерак у дигиталном облику у pdf формату за потребе архиве Прибавља се само за посебне врсте...
3.10 Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија МУП Србије, Одсек за заштиту и спасавање Неготин Надлежни орган по службеној дужности 1 примерак у аналогном облику и 1 примерак у дигиталном облику у pdf формату за потребе архиве Прибавља се само за посебне врсте...
3.11 Услови прикључења на јавни пут ЈП Путеви Србије, или ЈП за грађевинско земљиште Неготин (ако се ради о прикључењу на општински пут) Надлежни орган по службеној дужности 1 примерак у аналогном облику и 1 примерак у дигиталном облику у pdf формату за потребе архиве Прибавља се само за посебне врсте...
3.12 Услови за прикључење на систем даљинског грејања ЈКП Бадњево Неготин Надлежни орган по службеној дужности 1 примерак у аналогном облику и 1 примерак у дигиталном облику у pdf формату за потребе архиве Прибавља се само ако се објекат...
3.13 Водни услови Одељење за друштвене делатности, привреду и развој општине Неготин, ЈВП Србија воде Надлежни орган по службеној дужности 1 примерак у аналогном облику и 1 примерак у дигиталном облику у pdf формату за потребе архиве Прибавља се само за посебне врсте...
3.14 Услови заштите културних добара Завод за заштиту споменика културе Ниш Надлежни орган по службеној дужности 1 примерак у аналогном облику и 1 примерак у дигиталном облику у pdf формату за потребе архиве Прибавља се само за посебне врсте...
3.15 Услови у вези са одбраном Министарство одбране Надлежни орган по службеној дужности 1 примерак у аналогном облику и 1 примерак у дигиталном облику у pdf формату за потребе архиве Прибавља се само за посебне врсте...
3.16 Услови за грађење у железничком подручју Железнице Србије А.Д. Надлежни орган по службеној дужности 1 примерак у аналогном облику и 1 примерак у дигиталном облику у pdf формату за потребе архиве Прибавља се само за посебне врсте...
3.17 Услови за одлагање комуналног и чврстог отпада ЈКП Бадњево Неготин Надлежни орган по службеној дужности 1 примерак у аналогном облику и 1 примерак у дигиталном облику у pdf формату за потребе архиве Прибавља се само за посебне врсте...
3.18 Други услови за пројектовање и прикључење (за линијске инфраструктурне објекте код укрштења и паралелног вођења) У врло ретким ситуацијама
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Реп.админ.такса за захтев Буџет Р.Србије 330,00 840 – 742221843 – 57 97 76-072
4.2 Локал.админ.такса: - за класе објекта из категорије „А“ Буџет општине Неготин 2000,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
4.3 Локал.админ.такса: - за класе објекта из категорије „Б“ Буџет општине Неготин 3000,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
4.4 Локал.админ.такса: - за класе објекта из категорије „В“ и ''Г'' Буџет општине Неготин 7000,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
4.5 Централна евиденција обједињене процедуре • за класе објеката из категорије А и Б Агенција за привредне регистре 1000,00 840 – 29770845 – 52 Генеришe се на сајту АПР-а
4.6 Централна евиденција обједињене процедуре • за класе објеката из категорије В и Г Агенција за привредне регистре 2000,00 840 – 29770845 – 52 Генеришe се на сајту АПР-а
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Захтев се подноси преко сајта Агенције за привредне регистре (http://www.apr.gov.rs/)
5.2 По пријему захтева надлежни орган, у складу са законом проверава испуњеност следећих формалних услова:
5.3 1) надлежност за поступање по захтеву, односно пријави
5.4 2) да ли је подносилац захтева односно пријаве лице које, у складу са овим законом може бити подносилац захтева односно пријаве
5.5 3) да ли захтев, односно пријава садржи све прописане податке
5.6 4) да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација прописана овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона
5.7 5) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане таксе
5.8 Ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, надлежни орган ће захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком уз навођење свих недостатака
5.9 Надлежни орган ће захтев за издавање локацијских услова одбацити закључком ако локацијске услове не може да изда и због недостатака у садржини идејног решења достављеног уз тај захтев, уз навођење свих недостатака
5.10 Против закључка подносилац захтева може изјавити приговор надлежном општинском, односно градском већу, преко надлежног Одељења, у року од три дана од дана достављања
5.11 Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа поднесе усаглашени захтев и отклони све утврђене недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу и накнаду.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
5
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Образац: ЗА ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ ЗАХТЕВ СЕ НЕ ПОДНОСИ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ, ВЕЋ ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА САЈТУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ


Погледајте: Уредба о локацијским условима

Погледајте: Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре

Погледајте: Одлуку о локалним административним таксама

Преузмите: Упутство за плаћање такси


ПРИКЉУЧЦИ

Процедура: Прикључење купца на дистрибутивни систем Електропривреде Србије ( прикључак на струју)

OБРАСЦИ

Образац:  ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА  ПРЕКО ПОЈЕДИНАЧНОГ ПРИКЉУЧКА (за снагу до 43,5 кW)

Образац: ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА ПРЕКО ГРУПНОГ ПРИКЉУЧКА (за појединачну снагу до 43,5 кW)

Образац: ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА

Образац: ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА

Образац:ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ МАЛЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ (ДЕЕС)

 
 
 
 
 
 

Назад