Обрасци

Претрага

Пронађено 123 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
OДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство Образац бр.50 детаљније
OДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство Образац бр.4 детаљније
OДОБРЕЊЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА У МОБИЛНОМ ПОСТРОЈЕЊУ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~.501~ОЛ~ТОМП детаљније
ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство Образац бр.15 детаљније
ПОТВРДА О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство ОУЦ~ЗС~501~ПИ детаљније
ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство Образац бр.51 детаљније
ДAВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство Образац бр.26 детаљније
УТВРЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ОБЈЕКТА И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~463.4~ЗУЗ-РУО детаљније
КОНВЕРЗИЈА ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ ЈЕ СТЕЧЕНО РАДИ ИЗГРАДЊЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~463~К детаљније
ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ УЗ НАКНАДУ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове детаљније
ОТУЂЕЊЕ - ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ У СЛУЧАЈУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~463~ОЗНП-Л-ПФ детаљније
ОТУЂЕЊЕ - ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКТА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~463~ОЗНП-ЛО детаљније
ОТУЂЕЊЕ - ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА – ПРАВНА ЛИЦА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~463~ ОЗНП -ИО детаљније
ОТУЂЕЊЕ - ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~463~ОЗНП~ИГСП детаљније
ОТУЂЕЊЕ - ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ФОРМИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~463~ОЗНП-ФГП детаљније
ОТУЂЕЊЕ односно ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове 463.3~ПЈН-OГЗ детаљније
ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~201.3~ПЛИП детаљније
ПРОМЕНА ПРЕЗИМЕНА НАКОН РАЗВОДА БРАКА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~201.2~ПППРБ детаљније
НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~200.2~МКР-НУ детаљније
ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ РОЂЕНИХ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~200.1~И-МКР детаљније