Назад
Назив документа: ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА Преузми образац Образац ППИ-2
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Локална пореска администрација
Канцеларија: Канцеларије у згради пореске управе у улици Кнез Михајлова бр.12
1.3 Област(делатности): Финансије и порези
Ниво надлежности: Изворни послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Задужење пореског обвезника
1.6 Поступак води: Презиме и име Самостални стручни сарадник 019-544-554 lpa@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о пореском поступку и пореској администрацији
2.1.2 Закон о општем управном поступку
2.1.3 Закон о порезима на имовину
2.1.4 Закон о финансирању локалне самоуправе
2.1.5 Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
2.2 Општински: 2.2.1 Одлука о висини стопа пореза на имовину на територији општине Неготин
2.2.2 Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на територији општине Неготин
2.2.3 Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретностима обвезника који не воде пословне књиге за имовину на територији општине Неготин
2.2.4 Одлука о одређивању зона на територији општине Неготин
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Образац пријаве ППИ-2 Преузима се на шалтеру Локалне пореске администрације
3.2 Доказ о власништву Служба за катастар, Основни суд и сл. Странка Фотокопија
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Подношење пореске пријаве је ослобођено плаћања такси и накнада
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Пореску пријаву на Обрасцу ППИ-2 подноси обвезник пореза на имовину који не води пословне књиге из члана 4. став 4. Закона, и то:
5.2 • предузетник који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход;
5.3 • предузетник који води пословне књиге - за имовину која није евидентирана у његовим пословним књигама;
5.4 • друго лице које не води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије.
5.5 Пореска пријава подноси се за сваку непокретност посебно. Када се на земљишту налази објекат за који је (за цео објекат, за његов идеални део или за посебни део објекта: стан, гаража и сл.) обвезник исто лице, подноси се једна пореска пријава за земљиште а друга пореска пријава за сваки објекат (односно за идеални или посебни део објекта) који се налази на том земљишту.
5.6 Приликом пријаве имовине, грађани са собом треба да понесу доказ о стицању непокретности (купопродајни уговор, решење о оставинској расправи, уговор о поклону и др.) и важећу личну карту.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

ОБРАЗАЦ ППИ-2: ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
Назад