Четвртак, 13. Септембар 2018.

САНАЦИЈА И ДОПУНА МРЕЖНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАМЕНА ЗАСТАРЕЛЕ ОПРЕМЕ

Преузмите: Позив за подношење понуда, 13.09.2018.г.
Преузмите: Конкурсну документацију, 13.09.2018.г.
Преузмите : Одлуку о додели уговора, 25.09.2018.г.
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору, 04.10.2018.г. 


Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

            На основу члана 55.,57. и 60.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број  68/2015), наручилац упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке мале вредности
ЈНМВ бр. 31/2018

Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

Број : 31/2018

Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Услуге и добра

Предмет јавне набавке :  набавке услуга и добара по партијама: Партија1-Санација и допуна мрежне инфраструктуре и замена застареле опреме, Партија 2-Набавка опреме за функционисање  информационог система.

Назив и ознака из општег речника набавке : Шифра из општег речника набавки Партија 1-ОРН 32420000-мрежна опрема, 32520000-телекомуникациони каблови и опрема.

Партија  2-ОРН 30200000-рачунарска опрема и материјал

 

Контакт особа:  Милош Мишић, jnnegotin@gmail.com, са назнаком за ЈНМВ по партијама, број 31/2018 ,

Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

Критеријум за доделу уговора је за Партију 1 и 2 „ Најниже понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за пружање услуга.

 

Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену,  и исти рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

 

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

Јавна набавка  обликована по партијама.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуде се могу поднети непосредно:

-                    у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин,Општински услужни центар Општинске управе општине Неготин;

-                    путем поште на адресу Општинска управа општине Неготин,Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин;

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Неготин са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга и добара по партијама: Партија1-Санација и допуна мрежне инфраструктуре и замена застареле опреме, Партија 2-Набавка опреме за функционисање  информационог система (означити за коју партију се подноси понуда ) ЈНМВ 31/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.09.2018. године до 10,00 часова

 

Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 10:00 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавне набавке Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете наблаговремено.

Отварање понуда ће се обавити дана 21.09.2018. године у 10:15 часова, у просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца број1., Мала сала општине Неготин/

 У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача је дужан да достави уредно оверено овлашћење овлашћење за учествовање у отварању понуда и које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.