Понедељак, 26. Март 2018.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ УПРАВНОГ ОБЈЕКТА П+1 СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ У ФУНКЦИЈИ БАЗЕНА

Преузмите : Позив за подношење понуда,26.03.2018.г.
Преузмите : Конкурсну документацију,26.03.2018.г.
Преузмите : Извод из АГ дела (зип),26.03.2018.г.
Преузмите : Извод из електро инсталација,26.03.2018.г.
Преузмите : Извод из хидротехничких инсталација,26.03.2018.г.
Преузмите :  Прво објашњење конкурсне документације, 02.04.2018.г.
Преузмите : Друго објашњење конкурсне документације, 19.04.2018.г.
Преузмите : Прву измену и допуну конкурсне докумантације, 20.04.2018.г.
Преузмите : Обавештење о продужењу рока за подношење пријава/понуда, 20.04.2018.г.
Преузмите : Треће објашњење конкурсне документације, 23.04.2018.г.
Преузмите : Одлуку о додели уговора, 08.05.2018.г.

 

Назив и адреса наручиоца: општина Неготин, председник општине, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин
Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава
Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број  68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 4042 – 5/2018 – II/04 од  23.03.2018.године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку

ЈН број 5/2018

1.За јавну набавку радова - Реконструкција и доградња постојећег управног објекта П+1 са пратећим садржајем у функцији базена у улици Јована Динкића на кп.бр.3297/4 КО Неготин,  ознака из општег речника 45000000-грађевински радови и ознака из класификације делатности 41- Изградња зграда.

2.Јавна набавка се не обликује кроз партије.

3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6.Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом:

- Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

  1. Понуде се могу поднети непосредно:

-                     у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин, Општински услужни центар ;

-                     путем поште на адресу Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин

8.Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком ЈН у отвореном поступаку број 5/2018- НЕ ОТВАРАТИ-  Понуда за јавну набавку радова- Реконструкција и доградња постојећег управног објекта П+1 са пратећим садржајем у функцији базена у улици Јована Динкића на кп.бр.3297/4 КО Неготин.

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

9. Рок за подношење понуде је 27.04.2018.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.Како рок за доставу понуда,последњи дан наведеног рока истиче у недељу , који је нерадни дан код наручиоца, рок за доставу понуда ће се сматрати први радни дан  до 10:00 часова.

10. Отварање понуда ће се обавити дана 27.04.2018. године у 10:15 часова, у просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број1., Мала сала општине Неготин .Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00 часова.Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 10:00 часова.

   11.Представник понуђача,мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

  Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  у року од три дана од дана њеног доношења.

  12.Лице за контакт:

Драгана Паовић телефон 064/46-76-229, jnnegotin@gmail.com, са назнаком за ЈН у отвореном поступку 5/2018.