Уторак, 28. Аугуст 2018.

ЈАВНА НАБАВКА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ

Преузмите: Позив за подношење понуда, 28.08.2018.г.
Преузмите:
Конкурсну документацију, 28.08.2018.г.
Преузмите: Прву допуну конкурсне документације, 30.08.2018.г.
Преузмите: Другу допуну конкурсне документације, 30.08.2018.г.
Преузмите: Обавештење о продужењу рока за доставу понуда, 30.08.2018.г.
Преузмите: Прво питање и одговор, 30.08.2018.г.
Преузмите: Друго питање и одговор, 03.09.2018.г.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 11.09.2018.г.
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору, 20.09.2018.г.


Назив и адреса наручиоца: Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин, ПИБ: 100566475, МБ: 07233345, ЈБКЈС 06295

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

 

На основу члана 60. став 1., тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 68/2015,  Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 4041 – 30/2018 – IV/04-1 од 27.08.2018.године,  Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 4041 – 30/2018 – IV/04-2 од 27.08.2018.године,  наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈНМВ број 30/2018

1.Наручилац: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин , www.negotin.rs

2.Врста наручиоца: директни корисник буџета,Јединица локалне самоуправе.

3.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

4.За јавну набавку услуге : осигурања имовине и запослених / Осигурање зграда и опреме;Осигурање возила; Oсигурање запослених у случају несреће на рад/ смрт услед незгоде, инвалидитет ; Здравствено осигурање/ .

5.Јавна набавка није обликована по партијама.

6.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

7.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

8.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

9.Критеријум за доделу уговора је „најниже понуђена цена“, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом:

 

10.Понуде се могу поднети непосредно:

-                     у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин,Општински услужни центар;

-                     путем поште на адресу Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин;

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком  - ЈНМВ број 30/2018 - НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку услуге осигурања имовине и запосленик

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

11.Рок за подношење понуде је 06.09.2018.године, до 11:00 часова, без обзира на начин доставе.

12. Отварање понуда ће се обавити дана 06.09.2018. године у 11:15 часова, у просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца број1., канцеларија 104.

13. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 11:00 часова.Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 11:00 часова.

14. Представник понуђача мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

15. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на инетрнет страници www.negotin.rs у року од три дана од дана доношења.

Лице за контакт:  Габријела Р Алкоуали  jnnegotin@gmail.com,

 

16. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и привреде.

 

                    Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

                    Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

сајт за заштиту животне средине :   www.sepa.gov.rs

сајт пореске управе :  www.poreskauprava.gov.rs

сајт Националне службе за запошљавање :   www.nsz.gov.rs

сајт управе за јавне набавке    :   www.ujn.gov.rs