1412931845

Влада прогласила кањон Вратне за споменик природе

Влада Републике Србије донела је Уредбу о проглашењу споменика природе „Прерасти у кањону Вратне”. Овом Уредбом, геоморфолошки феномен, Прерасти у кањону Вратне, проглашене су заштићеним подручјем прве категорије, од националног односно изузетног значаја.

Подручје Споменика природе „Прерасти у кањону Вратне” ставља се под заштиту  ради очувања специфичне шумске вегетације односно мешовитог сложеног састава који карактерише присуство терцијарних и ендемореликтних врста, као и  изузетне разноврсности фауне.

Овај споменик природе, представља јединствен облик подземне и површинске крашке морфологије настао локалним понирањем речног тока и урушавањем делова таванице речне пећине. Над реком Вратном, на дужини од 3 км формирана су три природна камена моста-прерасти: Сува прераст, Велика прераст и Мала прераст.  Обухвата површину од 144,7473 хектара од чега је 39,6233 хектара у државној својини, а 105,1340 хектара у приватној својини и обухвата катастарске општине Јабуковац и Вратна.

Уредбом је на подручју Споменика природе „Прерасти у кањону Вратне”,  утврђен режим заштите другог степена, и тачно дефинисане забрањене и ограничене активности.

За све активности које нису забрањене, као и за радове који су ограничени, у складу са законом којим се уређује заштита природе, подноси се захтев Заводу за заштиту природе Србије за издавање услова заштите природе. Радови и делатности на заштићеном подручју који нису забрањени, као и радови за које се основано претпоставља да могу имати неповољне и штетне последице по заштићено подручје, подлежу процедури спровођења оцене прихватљивости, израде процене утицаја и добијања сагласности  у складу са  законом који уређује заштиту природе и законом  који уређује процену утицаја на животну средину.  

Изречене забране и наведена процедура не односе се на постојећи начин коришћења пољопривредног земљишта.

Споменик природе „Прерасти у кањону Вратне” поверен је на управљање Јавном предузећу „Србијашуме” Београд.

Влада Републике Србије, поред Вратне, донела је и уредбе о проглашењу још три заштићена подручја у Србији - Строгог резервата природе „Мустафа“, Специјалног резервата природе „Гоч-Гвоздац“ и Предела изузетних одлика „Камена Гора“.