Среда, 06. Април 2016.

Служба за заштиту животне средине

Руководилац Службе : Слободан Дијановић

Е-mail: slobodan.dijanovic@negotin.rs
Телефон: 019/544-189


ОПИС ПОСЛОВА И НАДЛЕЖНОСТИ 

Служба за заштиту животне средине прати стање и предлаже мере за унапређење, очување и заштиту животне средине. Доноси програме коришћења и заштите природних вредности и заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове у складу са стратешким документима, интересима и специфичностима општине. Учествује у реализацији наведених програма и планова као и у реализацији пројеката ради решавања приоритетних проблема заштите животне средине. Врши едукативне програме и јачање свести о значају животне средине, информише и објављује податке о стању и квалитету животне средине. Обавља активности усмерене на подстицање, успостављање и остваривање сарадње са међународним и домаћим органима и организацијама, другим правним  и  физичким лицима, ради решавања приоритетних проблема и финансирања послова из области заштите животне средине.

Припрема и израђује нацрте аката из делокруга свога рада и врши и друге послове по налогу председника општине и начелника Општинске управе.

ДОКУМЕНТА 

 

Обрасци и процедуре