Четвртак, 16. Мај 2019.

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СЕОСКА ДОМАЋИНСТВА

Преузмите : Обавештење о покретању поступка, 16.05.2019.г.
Преузмите : Документацију, 16.05.2019.г.
Преузмите : Одлука о обустави поступка, 04.06.2019.г.
Преузмите : Обавештење о обустави поступка, 17.06.2019.г.

 

 

NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA SEOSKA DOMAĆINSTVA

 

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU NABAVKE – NABAVKA MALE VREDNOSTI

 

 

 1.  

Broj publikacije:

RHP-W4-VEG/COMP4-2015

 

 

 1.  

Program i finansiranje:

Zajednički regionalni program o trajnim rešenjima za izbeglice i raseljena lica (Regional Housing Programme RHP/ Program stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji)

Okvirni sporazum zaključen između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u vezi sa Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja, potpisan 25. oktobra 2013. godine i Ugovor o donaciji zaključen između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije u vezi sa realizacijom četvrtog potprojekta  Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, potpisanog 12.oktobra 2016.godine.

 

 

 1.  

Ime Naručioca:

Opština Negotin

 

 

 1.  

Adresa Naručioca:

Trg Stevana Mokranjca broj 1., Negotin

 

 

 1.  

Internet adresa Naručioca:

www.negotin.rs

 

 

 1.  

Tip javne nabavke:

Postupak nabavke male vrednosti

 

 

 1.  

Tip ugovora:

Ugovor o nabavci dobara

 

 

 1.  

Nabavka građevinskog materijala, šifra iz ORN: 44110000

Nabavka nameštaja za kuću, šifra iz ORN: 39140000

Nabavka aparata za domaćinstvo, šifra iz ORN: 39700000

U sporazumu o implementaciji programa o stambenom zbrinjavanju u Srbiji, kupovina seoskih kuća predviđena je kao jedan od modaliteta (A7: Seoske kuće) koji će biti sproveden u više implementacionih  faza.

Pomenuti modalitet stambenog zbrinjavanja definisan je kao pružanje finansijske podrške krajnjim korisnicima za kupovinu seoskih kuća uklјučujući obezbeđivanje neophodnog građevinskog i drugog materijala u obliku „malih grantova“ i  odnosi se na izbeglice koje se žele integrisati u lokalne zajednice kao korisnici.

Obim ovog projekta podrazumeva kupovinu seoskih kuća i obezbeđivanje neophodnog građevinskog i drugog materijala u obliku ''malih grantova'' za 1( jedog) na teritoriji opštine Negotin.

 

 

 1.  

Vrednost sredstva obezbeđenja za ozbiljnost ponude

5.312,00 RSD bez PDV-a

 

 

 1.  

Procenjena vrednost nabavke iznosi

 

177.066,75 RSD bez PDV-a.

 

 

 1.  

Kriterijumi kvalifikacije:

 

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja nastupaju pojedinačno ili u grupi, a koja ispunjavaju kriterijume za učešće definisane u delu tenderske dokumenacije: Uputstvo za ponuđače, Odeljak 3:Pravo učešća, kao i uslove definisane u  Vodiču za nabavku dobara, radova i usluga Banke za razvoj saveta Evrope; Odeljak 3.3: Podobnost za učestvovanje u postupku i obezbeđivanje dobara, radova i usluga.

http://www.coebank.org/documents/107/Procurement_Guidelines_LJhjgEt.pdf

 

 

 1.  

Kriterijumi izbora:

 

Ponuđači su u obavezi da ispune dole navedene uslove. U slučaju podnošenja ponude u grupi, ovi selekcioni uslovi odnosiće se na grupu ponuđača u celosti.

1. Finansijski kapacitet ponuđača: U slučaju da je ponuđač pravno lice,  informacije koje mora da dokaže:

a)     Da ponuđač nije imao registrovane blokade računa u poslednjih dvanaest (12) meseci do dana objavljivanja obaveštenja o pokretanju nabavke.

Ova odredba odnosi se na sve ponuđače iz grupe ponuđača i podizvođače.

b)     Da nad ponuđačem nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, odnosno prethodni stečajni postupak.

Ova odredba se odnosi na sve ponuđače iz grupe ponuđača i podizvođače.

c)     Poslovni prihod: Ponuđač mora da poseduje prosečan poslovni prihod, tokom prethodne tri godine (2015, 2016 i 2017), iznosi 1,5 puta procenjene vrednosti nabavke. (Najmanje 265.600,13 RSD)

Grupa ponuđača: Jedan od članova grupe ponuđača u obavezi je da ispuni ne manje od 50% navedenog uslova.

2. Tehnički kapacitet ponuđača:

a)     Transportni kapacitet: Najmanje jedan kamion i najmanje jedan viljuškar, u vlasništvu ili iznajmljen.

Grupa ponuđača: Navedeni uslov potrebno je da ispunjava grupa u celosti (makar jedan član grupe ponuđača).

 

 

 1.  

Kriterijum dodele ugovora

 

Najniža ponuđena cena

U slučaju dve ponude sa najnižom ponuđenom cenom, najpovoljnijom ponudom će se smatrati ponuda sa dužim rokom važenja ponude.

 

 

 1.  

Pristup tenderskoj dokumentaciji, internet adresa sa koje se mogu preuzeti tenderska dokumenta:

http://portal.ujn.gov.rs

www.negotin.rs

 

 

 1.  

Podnošenje ponuda, rok za podnošenje ponuda:

Ponuda bi trebalo podneti kao preporučeno pismo sa povratnicom, ili u slučaju ličnog dostavljanja sa predatom potvrdom o prijemu ponude.

Ponuda se mora podneti na sledeću adresu: Trg Stevana Mokranjca broj 1., Negotin.

Ukoliko se ponuda dostavlja lično, adresa za dostavljanje je: Trg Stevana Mokranjca broj 1., Negotin, u periodu od 09:00h do 15:00h.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je: 27.05.2019.godine, do 12:00h.

 

 

 1.  

Sastanak za otvaranje ponuda – datum, vreme i mesto:

Otvaranje ponuda održaće se 27.05.2019.godineu 12:30 h, u prostorijama Opštine Negotin, Trg Stevana Mokranjca broj 1., 19300 Negotin.

 

 

 1.  

Uslovi za učešće na sastanku za otvaranje ponuda:

 

Naručilac će ponude otvarati javno i otvaranju može prisustvovati svako zainteresovano lice, u vreme i na mestu određenom u ovom Obaveštenju  i u Uputstvu ponuđačima.  U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, u kom slučaju su u obavezi su da dostave ovlašćenje za prisustvovanje i potpisivanje, kao i da potpišu dokument kojim potvrđuju svoje prisustvo.

 

 

 1.  

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:

Najkasnije 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda

 

 

 1.  

Kontakt:

verica.crnogorac@negotin.rs

 

 

 1.  

Ostale informacije:

 

Nabavke dobara, radova i usluga finansiranih od strane programa stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji, pripremljena su, dodeljena i organizovana u saradnji sa partnerskim zemljama i CEB Priručnikom za dobra, radove i usluge, objavljenom na vebsajtu:

http://www.coebank.org/documents/107/Procurement_Guidelines_LJhjgEt.pdf