Уторак, 13. Фебруар 2018.

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА

Преузмите : Позив за подношење понуда
Преузмите : Конкурсну документацију
Преузмите : Одлуку о додели уговора, 15.03.2018.г.
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору, 12.04.2018.г.

На основу члана 55. 57. и 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном поступку

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин,ПИБ 100566475,  Матични број 07233345

Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава - Општина Неготин.

Интернет страна наручиоца: www.negotin.rs

2. ВРСТА ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке велике вредности спроводи се у складу са чланом 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су добра– набавка електричне енергије обликоване по партијама:

 Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора

 Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 електрична енергија

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

5. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација може се преузети електронским путем са интернет странице наручиоца www.negotin.rs, на Порталу јавних набавки као и у просторијама наручиоца општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, сваког радног дана од 7,30-15,00 часова.

6. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда се доставља  у затвореној коверти, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 4042-1/2018-II/04 - добра- за набавку електричне енергије обликоване по партијама:

Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора

Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте

НЕ ОТВАРАТИ“, лично или путем поште, на адресу Трг Стевана Мокрањца број 1, Неготин, Општински услужни центар, до 30-ог дана од дана објављивања на Порталу до 10,00 часова. На полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број телефона и адреса понуђача.

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда обавиће се 30-ог дана од дана објављивања на Порталу 2018. године у 10.30 часова у просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца број 1, Мала сала општине Неготин.

8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.

9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25  дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана њеног доношењ

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Додатне информације могу се добити на телефон 019/542-329, у времену од 7,30 до 15,00 часова. Контакт особа је Драгана Банковић и Младеновић Раде -Тел. 069-84-82-735. мејл nabavke@badnjevo.rs