Петак, 30. Март 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018.ГОДИНИ

Преузмите : Јавни позив 
Преузмите : Апликационе формуларе (зип)
Преузмите : Решење о образовању Комисије за оцену пројеката
поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката производње
медијских садржаја и давање предлога за доделу средстава 
Преузмите : Решење о расподели средстава из буџета општине Неготин 
за суфинансирање пројеката којима се 
остварује јавни интерес у области јавног информисања
Преузмите : Информацију о року за достављање ревидираних буџета


Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
Председник Oпштине
Број:401-170/2018-II/07      
Датум: 28. 03. 2018.године
Н е г о т и н

На основу члана 17, 18. и 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“, бр. 83/2014 ,58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење) члана 4. и 8. Правилника о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017) члана 62. тачка 16. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр.9/2015-прочишћен текст),а у вези са Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката из буџета општине ради остваривања јавног интерес у области јавног информисања у 2018. години, број 401-164/2018-II/07 од дана 26. 03. 2018. године, Председник Општине Неготин упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА УЧЕШЋЕ   НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018.ГОДИНИ

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса, односно oд дана 3003. 2018.године.

Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројекта у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија) у штампаном облику и на ЦД –у, предајом Општинском услужном центру општине Неготин или поштом на адресу:

„Општина Неготин

Трг Стевана Мокрањца 1

19300 Неготин“

у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за за суфинансирање пројеката из буџета општине ради остваривања јавног интерес у области јавног информисања у 2018. години“ са назнаком „Не отварај“.

Пријава се сматра благовременом ако је примљена у Општинском услужном центру општине Неготин  најкасније до дана 16.042018.године до 15.30 часова, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, Комисија неће разматрати.