Уторак, 03. Април 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ О ПРЕДЛАГАЊУ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 12. МАЈА – ЗА 2017. ГОДИНУ

Преузмите : Јавни позив


Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Комисија за избор и именовања, награде и признања
Број: 170 - 1  /2018-I/08
03.04.2018. године
Н е г о т и н

 

        На основу члана 9, 11. и 12. а у вези члана 2. и 3. Одлуке о додели награда и јавних признања („Сл.лист општине Неготин“, бр. 10/2007,  6/2013 и 15/2013) Комисија за избор и именовања, награде и признања Скупштина општине Неготин, о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

О предлагању кандидата за доделу награда и јавних признања

поводом Дана општине Неготин 12. маја – за 2017. годину

I

        Сва физичка и правна лица са територије општине Неготин могу поднети образложени предлог за доделу награда и јавних признања, правним и физичким лицима и другим организацијама, за постигнуте резултате и значајне доприносе у развоју општине Неготин и другим областима, за 2017. годину.

II

        Награде и јавна признања су:

-          „Мајска награда општине Неготин“

-          Повеља

-          Звање почасног грађанина

        „Мајска награда општине Неготин“ додељује се правним и физичким лицима и другим организацијама за постигнуте резултате и значајне доприносе у развоју општине Неготин и другим областима , остварене у периоду од 01. јануара до 31.децембра 2017. године.

        Повеља се додељује ученицима и студентима са територије општине Неготин, за постигнуте резултате на такмичењима у земљи и иностранству, у 2017. години.

        Звање почасног грађанина Неготина додељује се појединцу, држављанину  Републике Србије или странцу, за достигнућа и дела која представљају изузетан допринос развоју општине Неготин, изградњи хуманих односа међу људима и развоју сарадње у области привреде и културе са општином односно Републиком Србијом.

III

        Oбразложени предлози, са одговарајућим прилозима (у фотокопији) за доделу награда и јавних признања достављају се у писменој форми Комисији за избор и именовања, награде и признања Скупштине општине Неготин  до  30.04. 2018. године.

        Неблаговремени и непотпуни предлози неће се разматрати.

        Ближе информације могу се добити преко Службе за скупштинске послове Општинске управе општине Неготин на телефон број: 019/544-000, локал 130.

IV

        Одлуку о додели награда и јавних признања зa 2017. годину доноси Комисијa за избор и именовања, награде и признања Скупштине општине Неготин.

V

        Јавни позив о подношењу предлога кандидата за доделу награда и јавних признања објавити  у средствима јавног информисања  као  и на сајту општине Неготин www.negotin.rs.

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА,
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
ПРЕДСЕДНИК,

Татјана Васић с. р.