Петак, 24. Фебруар 2023.

Избор приватног партнера и додела јавног уговора о јавно-приватном партнерству са елементом концесије за вршење услуга линијскoг превозa путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Неготин

Више информација (Портал јавних набавки): Линк