Уторак, 21. Аугуст 2018.

ГОРИВО ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Преузмите : Позив за подношење понуда, 21.08.2018.г.
Преузмите : Конкурсну документацију, 21.08.2018.г.
Преузмите: Одлуку о додели уговора, 31.08.2018.г.
Преузмите: Обавештење о закљученом уговору, 26.09.2018.г.


Назив и адреса наручиоца: Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин,
ПИБ: 100566475, МБ: 07233345, ЈБКЈС 91545
Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава
Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

 

На основу члана 60. став 1., тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 68/2015,  Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 4041 – 26/2018 – II/04-1 од 17.08.2018.године,  Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 4041 – 26/2018 – II/04-2 од 17.08.2018.године,  наручилац објављује:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈНМВ број 26/2018

 

1.За јавну набавку добара : гориво за потребе службених возила - Евро дизел, Европремијум БМБ 95 .

шифра из општег речника набавки – 09130000 – нафта и дестилати

2.Јавна набавка није обликована по партијама.

3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6.Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом:

- Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.

7.Понуде се могу поднети непосредно:

-                     у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин,Општински услужни центар;

-                     путем поште на адресу Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин;

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком  - ЈНМВ број 26/2018 - НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку добара - набавка горива за потребе службених возила

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.

8.Рок за подношење понуде је 29.08.2018.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.

9. Отварање понуда ће се обавити дана 29.08.2018. године у 10:15 часова, у просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца број1., канцеларија 104.

10. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00 часова.Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 10:00 часова.

11. Представник понуђача мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.

12. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на инетрнет страници www.negotin.rs у року од три дана од дана доношења.

Лице за контакт:  Бојан Живановић 069/ 8482 720

jnnegotin@gmail.com,

13. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и привреде.

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

             Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

сајт за заштиту животне средине :   www.sepa.gov.rs

сајт пореске управе :  www.poreskauprava.gov.rs

сајт Националне службе за запошљавање :   www.nsz.gov.rs

сајт управе за јавне набавке    :   www.ujn.gov.rs