Назад
Назив документа: ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ РЕКЛАМНОМ ТАБЛОМ Преузми образац ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~РТ
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: Канцеларија бр.71 у згради Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1
1.3 Област(делатности): Комунално-стамбена делатност
Ниво надлежности: Изворни послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Добијање одобрења за заузеће површине јавне намене ради постављање рекламне табле.
1.6 Поступак води: Аника Радојковић сарадник 019-544-000, локал 127 anika.radojkovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о општем управном поступку
2.2 Општински: 2.2.1 Одлука о локалним комуналним таксама на територији оптштине Неготин
2.2.2 Одлука о општинским административним таксама
2.2.3 План о одређивању локација за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера
2.2.4 Одлука о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера и споменика, спомен обележја, балон хала спортских намена и надстрешница у јавном превозу
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Урбанистички услови и сагласности Завод за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин Орган који води поступак Оригинал
3.2 Уговор о закупу стуба јавне расвете са предузећем које се стара о његовом одржавању Странка Оригинал
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Локална административна такса Буџет општине Неготин 690,00 840-742251843-73 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Рекламна табла је рекламни пано која заузима минимално 1,2m² површине јавне намене, максималних димензија 1,00m х 1,20m којима се врши сопствено рекламирање или се упућује на фирме унутар одређеног простора и поставља се на 2m од коловоза. Рекламна табла максималне димензија 70cm x 100cm може бити постављена на стубу јавне расвете висине од 5,00m.Рекламна табла може бити једнострана или двострана, осветљена или неосветљена. Одобрење се издаје на период од једне године.
5.2 Рекламна табла не може бити постављена на стази за пешаке у улици Кнеза Михајла и улици Војводе Мишића у Неготину. Рекламна табла не може бити постављена на стуб високонапонске или нисконапонске мреже.
5.3 За истицање и исписивање фирме ван пословног простора, путоказних табли и транспарената фирме (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) утврђује се локална комунална такса у годишњем износу по једном месту истицања у износу од 10%, а за свако наредно место 5% од износа утврђеног у Тарифном броју 1 и плаћа се приликом издавања одобрења Одељења за општу управу, имовинске и стамбено комуналне послове.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 15 дана
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Oбразац:  ЗАУЗЕЋЕ  ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ РЕКЛАМНОМ ТАБЛОМНазад