Назад
Назив документа: ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ Преузми образац ОУЦ~ЗС~040~БПП
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Служба за скупштинске и нормативно-правне послове
Канцеларија: Канцеларија бр.76 у згради Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1
1.3 Област(делатности): Послови опште управе
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Комбиновани поступак
1.5 Циљ поступка: Обезбеђивање правне помоћи
1.6 Поступак води: Миле Траиловић дипл.правник 019-544-000, локал 130 mile.trailovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о бесплатној правној помоћи
2.1.2 Правилник о изгледу и ближој садржини обрасца захтева за одобравање бесплатне правне помоћи
2.1.3 Правилник о упућивању подносиоца захтева на пружаоца бесплатне правне помоћи
2.1.4 Правилник о вођењу евиденције јединице локалне самоуправе о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке
2.1.5 Правилник о начину вођења евиденције о пруженој бесплатној правној помоћи и бесплатној правној подршци
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Подносилац захтева уз захтев може поднети исправу, правноснажну одлуку државног органа или други документ којим се доказује да тражилац бесплатне правне помоћи испуњава услове за остваривање права на бесплатну правну помоћ.
3.2 Сходно одредбама члана 6. Правилника о изгледу и ближој садржини обрасца захтева за одобравање бесплатне правне помоћи (''Сл.гласник РС'' бр.68/2019,) тражилац је дужан да поднесе доказе о имовинском стању којима доказује да би плаћањем трошкова бесплатне правне помоћи или бесплатне правне подршке тражилац био егзистенцијално угрожен
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
5 Опис процедуре (активности):
5.1 По подношењу захтева и комплетирању предмета, орган доноси решење којим одобрава или не одобрава бесплатну правну помоћ.
5.2 Уколико орган одобри бесплатну правну помоћ, примерак решења о одобравњу доставља регистрованом пружаоцу бесплатне правне помоћи.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
8 дана
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

 

ОБРАЗАЦ: ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

О ПРАВНОЈ РЕГУЛАТИВИ И ДРУГИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ВИШЕ НА САЈТУ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ


Назад