Назад
Назив документа: УВЕРЕЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА Преузми образац ОУЦ~ЗС~О351~УСО
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Канцеларија: Неготин, Станка Пауновића бр.2 (канцеларије се налазе у приземљу зграде Катастра)
1.3 Област(делатности): Урбанизам и грађевинарство
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Вануправи поступак
1.5 Циљ поступка: Добијање уверења о старости објекта у циљу укњижења објекта који су изграђени пре доношења прописа којима се уређује област урбанизма и грађевинарства
1.6 Поступак води: Мирослава Рајић Виши референт услужног центра 019 547 060 или 019 544 000, локал 139 gradjevinske.dozvole@negotin.rs или miroslava.rajic@negotin.rs
Марина Николић Самостални стручни сарадник 019-547-580, или 019 544 000 локал 141 marina.nikolic@negotin.rs
Соња Стојичевић Виши стручни сарадник 019-547-580 или 019 544 000 локал 141 sonja.stojicevic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о планирању и изградњи
2.1.2 Закон о општем управном поступку
2.1.3 Правилника о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе
2.1.4 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
2.2 Општински: 2.2.1 Просторни план општине Неготин
2.2.2 План генералне регулације за насеље Неготин
2.2.3 Одлука о локалним административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Републичка админстративна такса Буџет Р.Србије 760,00 840-742221843-57 97 76-072
4.2 Локал.админ.такса Буџет општине Неготин 400,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Захтев се подноси на шалтеру бр.3 Општинског услужног центра (међуспрат) са потребним прилозима. Предмет се наредног дана у односу на дан предаје захтева, доставља Одељењу на решавање. Ако је предмет комплетан, Одељење ће у законском року израдити уверење, а ако је предмет некомплетан, Закључком ће наложити његово комплетирање. Потребна документа која издају државни органи и организације основане од стране републике или локалне самоуправе, орган прибавља по службеној дужности о трошку инвеститора.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
1 дан 1 дан
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

 

Образац: УВЕРЕЊЕ

 

ОСТАЛО

Преузмите: Упутство за плаћање такси

Погледајте: Одлуку о локалним административним таксама


Назад