Назад
Назив документа: УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Преузми образац
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Канцеларија: Неготин, Станка Пауновића бр.2 (канцеларије се налазе у приземљу зграде Катастра)
1.3 Област(делатности): Урбанизам и грађевинарство
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Издавање решења којим се потврђује да је објекат, односно део објекта подобан за употребу и да је изграђен у складу са издатом грађевинском дозволом. Добијањем употребне дозволе стиче се неопходан услова за несметано укњижење објекта код Службе за катастар непокретности Неготин.
1.6 Поступак води: Мирослава Рајић Виши референт услужног центра 019 547 060 или 019 544 000, локал 157 gradjevinske.dozvole@negotin.rs или miroslava.rajic@negotin.rs
Марина Николић Самостални стручни сарадник 019-547-580, или 019 544 000 локал 192 marina.nikolic@negotin.rs
Соња Стојичевић Виши стручни сарадник 019-547-580 или 019 544 000 локал 192 sonja.stojicevic@negotin.rs
Перица Станковић Виши стручни сарадник 019-547-580 или 019 544 000 локал 192 perica.stankovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о планирању и изградњи
2.1.2 Закон о општем управном поступку
2.1.3 Правилник о објектима на које се не примењују поједине одредбе Закона о планирању и изградњи
2.1.4 Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта
2.2 Општински: 2.2.1 Просторни план општине Неготин
2.2.2 План генералне регулације за насеље Неготин
2.2.3 Одлука о локалним административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Пројекат за извођење, односно пројекат изведеног стања, у папирној и електронској форми Привредна друштва, односно друга правна лица, односно предузетници који су уписани у одговарајући регистар за израду техничке документације Странка У електронској форми
3.2 Извештај комисије за технички преглед, са предлогом за издавање употребне дозволе,као и:
3.3 1) елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта; Привредна друштва, односно друга правна лица, односно предузетници који су уписани у одговарајући регистар за израду ове врсте документације Странка У електронској форми
3.4 2) елаборат геодетских радова за подземне инсталације. Привредна друштва, односно друга правна лица, односно предузетници који су уписани у одговарајући регистар за израду ове врсте документације Странка У електронској форми
3.5 Пуномоћје оверено у складу са законом, ако захтев подноси пуномоћник Општинска управа, Основни суд или Нотар Странка У електронској форми
3.6 Сертификат о енергетским својствима објекта, ако је за објекат прописана обавеза прибављања сертификата о енергетским својствима(тзв.енергетски пасош) Привредна друштва, односно друга правна лица, односно предузетници који су уписани у одговарајући регистар за израду ове врсте документације Странка У електронској форми
3.7 Други докази по потреби у зависности од врсте и намене објектa
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Реп.aдмин.такса: - за објектe категорије „А“ Буџет Р.Србије 2270,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.2 Реп.aдмин.такса: - за објектe категорије „Б“ Буџет Р.Србије 10040,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.3 Реп.aдмин.такса: - за објектe категорије „В“ и ''Г'' Буџет Р.Србије 19750,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.4 Локал.админ.такса • за објекат категорије А Буџет општине Неготин 1500,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
4.5 Локал.админ.такса • за објекат категорије Б Буџет општине Неготин 2000,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
4.6 Локал.админ.такса • за објекат категорије В и Г Буџет општине Неготин 5000,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
4.7 Централна евиденција обједињене процедуре • за класе објеката из категорије А и Б Агенција за привредне регистре 1000,00 840 – 29770845 – 52 Генеришe се на сајту АПР-а
4.8 Централна евиденција обједињене процедуре • за класе објеката из категорије В и Г Агенција за привредне регистре 2000,00 840 – 29770845 – 52 Генеришe се на сајту АПР-а
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Захтев се подноси преко сајта Агенције за привредне регистре (http://www.apr.gov.rs/)
5.2 Ако је предмет комплетан, Одељење ће у року од 5 радних дана од дана подношења захтева израдити решење о употребној дозволи.
5.3 Не може се вршити технички преглед објекта или његовог дела, ни одобрити употреба ако је објекат, односно његов део, изграђен без грађевинске дозволе и главног пројекта.
5.4 Технички преглед објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно дела објекта који представља техничко-технолошку целину и може се као такав самостално користити у складу са законом. Технички преглед може се вршити и упоредо са извођењем радова.
5.5 Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.
5.6 Технички преглед објеката врши комисија или привредно друштво, односно друго правно лице коме инвеститор повери вршење тих послова и које је уписано у одговарајући регистар за обављање тих послова, у складу са законом и подзаконским актом донетим на основу закона o планирању и изградњи, којим се уређује садржина записника о техничком прегледу, састав комисије за технички преглед, као и начин вршења техничког прегледа.
5.7 У року од пет радних дана по правноснажности издате употребне дозволе, надлежни орган по службеној дужности доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра употребну дозволу, елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта, као и елаборат геодетских радова за подземне инсталације.
5.8 Орган надлежан за послове државног премера и катастра доноси решење о кућном броју и врши упис права својине на објекту, односно посебним деловима објекта, и о томе обавештава инвеститора и надлежни орган управе у року од седам дана од достављања употребне дозволе, а у року од 30 дана врши одговарајући упис у катастар водова.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
5 5
7 Претходни документ у поступку:
7.1 ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДИРА
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Образац: ЗА УПОТРЕБНУ ДОЗВОЛУ ЗАХТЕВ СЕ НЕ ПОДНОСИ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ, ВЕЋ ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА САЈТУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ


Погледајте: Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре

Преузмите: Упутство за плаћање такси

Погледајте: Одлуку о локалним административним таксама


 


Назад