Назад
Назив документа: РЕГИСТРАЦИЈА И ИЗМЕНА РЕГИСТРАЦИЈЕ И ОВЕРЕ РЕДА ВОЖЊЕ Преузми образац СКГО 1671455272_S2
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: Канцеларија бр.64 у згради Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1
1.3 Област(делатности): Саобраћај
Ниво надлежности: Изворни послови
1.4 Врста поступка: Вануправи поступак
1.5 Циљ поступка: Регистрација и овера рада вожње у линијском превозу путника
1.6 Поступак води: Ружица Милановић Шеф одељења 019-544-000, локал 131 ruzica.milanovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.2 Општински: 2.2.1 Одлука о линијском превозу путника на територији општине Неготин
2.2.2 Одлука о локалним административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Извод из регистра Агенције за привредне регистре Aгенција за привредне регистре Странка Фотокопија
3.2 Доказ о поседовању најмање 3 (три) регистрована аутобуса сагласно Уговору о поверавању линијског превоза путника у приградском саобраћају на тер.општ.Неготин Странка
3.3 Доказ о регистрацији возила ( фотокопија важеће саобраћајне дозволе за сваки аутобус ) Странка Фотокопија
3.4 Доказ о исправности аутобуса
3.5 Доказ о обезбеђењу паркинг простора и услова за редовно одржавање возила и њихове техничке исправности
3.6 Ред вожење и три примерка Странка Оригинал
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Локална административна такса Буџет општине Неготин 1320,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 дана
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

Образац: РЕГИСТРАЦИЈА И ОВЕРА РЕДА ВОЖЊЕ У ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА

Образац: ИЗМЕНА РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ И ОВЕРИ РЕДА ВОЖЊЕ


Назад