Назад
Назив документа: ПРОМЕНА ПОЛА И ЛИЧНОГ ИМЕНА Преузми образац ОУЦ~ЗС~200~ППЛИ
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: Број 67
1.3 Област(делатности): Лична стања грађана
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: промена личног имена грађана по споственој жељи.
1.6 Поступак води: Видосава Жетић Стручни сарадник 019-544-000, локал 113 vidosava.zetic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Породични закон
2.1.2 Закон о општем управном поступку
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 АКТА КОЈА ПОДНОСИ СТРАНКА:
3.2 Очитана биометријска лична карта или фотокопија личне карте Странка Фотокопија
3.3 Уверење надлежне здравствене установе о извршеној промени пола Здравствени центар Неготин Странка Оригинал
3.4 АКТА КОЈА ОРГАН ПРИБАВЉА ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ:
3.5 Извод из матичне књиге рођених Матичар матичног подручја места рођења Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.6 Извод из матичне књиге венчаних Матичар матичног подручја места венчања Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.7 Уверење о држављанству Матичар матичног подручја места рођења Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.8 Уверење о пребивалишту Полицијска статница Неготин Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.9 Уверење Основног суда да се не води истрага или кривични поступак Основни суд Неготин Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.10 Уверење Вишег суда да се не води кривични поступак Виши суд Неготин Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.11 Уверење Основног jaвног тужилаштва да се не води истрага Основни јавно тужилаштво Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.12 Уверење Вишег jaвног тужилаштва да се не води истрага Виши суд Неготин Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.13 Уверење о измиреним законским обавезама Пореска управа Неготин Орган који води поступак Електронски или папирни документ
3.14 Уверење из казнене евиденције Полицијска управа Бор Орган који води поступак Електронски или папирни документ
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Републичка административна такса Буџет Р. Србије 900,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 30
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


Образац:  ПРОМЕНА ПОЛА И ЛИЧНОГ ИМЕНА 
 

Назад