Назад
Назив документа: ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ - ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ Преузми образац Образац ППИ-1
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Локална пореска администрација
Канцеларија: Канцеларије у згради пореске управе у улици Кнез Михајлова бр.12
1.3 Област(делатности): Финансије и порези
Ниво надлежности: Изворни послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Задужење пореског обвезника
1.6 Поступак води: Презиме и име Самостални стручни сарадник 019-544-554 lpa@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о пореском поступку и пореској администрацији
2.1.2 Закон о општем управном поступку
2.1.3 Закон о порезима на имовину
2.1.4 Закон о финансирању локалне самоуправе
2.1.5 Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
2.2 Општински: 2.2.1 Одлука о висини стопа пореза на имовину на територији општине Неготин
2.2.2 Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину на територији општине Неготин
2.2.3 Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретностима обвезника који не воде пословне књиге за имовину на територији општине Неготин
2.2.4 Одлука о одређивању зона на територији општине Неготин
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Образац пријаве ППИ-1 са прилогоом и подприлогом уз прилог 1 Преузима се на шалтеру Локалне пореске администрације
3.2 Доказ о власништву Служба за катастар, Основни суд и сл. Странка Фотокопија
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Подношење пореске пријаве је ослобођено плаћања такси и накнада
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Пореску пријаву на Обрасцу ППИ-1 подноси обвезник пореза на имовину који води пословне књиге, из члана 4. став 5. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС”, бр. 26/01, ... и 47/13, у даљем тексту: Закон), и то:
5.2 - правно лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије;
5.3 - огранак и други организациони део страног правног лица који обавља привредну делатност у Републици Србији и који пословне књиге води у складу са прописима Републике Србије;
5.4 - физичко лице које остварује приходе од самосталне делатности у складу са законом којим се уређује опорезивање дохотка грађана (у даљем тексту: предузетник) који води пословне књиге - за имовину коју је евидентирао у својим пословним књигама (у даљем тексту: имовина у пословним књигама), осим предузетника који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход;
5.5 - друго лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије, осим предузетника – за имовину која није евидентирана у његовим пословним књигама.
5.6 Уз Образац ППИ-1 подноси се Прилог-1, који садржи податке о утврђивању пореза за сваку непокретност (засебно) за коју нема основа за пореско ослобођење. У складу са тим, број Прилога-1 који се подноси уз једну пореску пријаву на Обрасцу ППИ-1 одговара броју непокретности на које се порез плаћа, а које се налазе на територији исте јединице локалне самоуправе. На пример, ако на територији исте јединице локалне самоуправе обвезник који води пословне књиге има право својине на пословној згради са земљиштем на коме се та зграда налази, на локалу и на гаражи за које подноси пореску пријаву на једном обрасцу ППИ-1, уз ту пријаву подноси три Прилога-1, од којих први садржи утврђени порез за пословну зграду са припадајућим земљиштем, други - утврђени порез за локал и трећи - утврђени порез за гаражу. Сабирањем утврђених пореза за конкретне непокретности долази се до укупно утврђеног пореза за непокретности обвезника на територији исте јединице локалне самоуправе, који се уноси у ППИ-1.
5.7 Саставни део Прилога-1 је Образац Подприлог уз Прилог-1, који се попуњава на засебном примерку за земљиште и за сваки објекат за које се утврђује порез у Прилогу-1 (тако да број Подприлога уз један образац Прилог-1 одговара броју објеката који се налазе на истом земљишту увећан за један, а ако се Прилог-1 подноси за неизграђено земљиште – уз њега се подноси један Подприлог). У Подприлогу се за сваку од тих непокретности утврђује њена вредност. Сабирањем тих вредности утврђује се пореска основица и утврђује порез у Прилогу-1 за непокретности из Подприлога.
5.8 Када су све непокретности обвезника ослобођене плаћања пореза, обвезник уз пореску пријаву на Обрасцу ППИ-1 не подноси Прилог-1 (ни Подприлоге), већ податке о тим непокретностима уноси у Прилог-2, који подноси уз образац ППИ-1. Тај образац садржи поља за до седам непокретности које су ослобођене плаћања пореза. Када је број непокретности за које се остварује право на пореско ослобођење већи од седам, обвезник подноси одговарајући број Прилога-2 за непокретности које нису обухваћене у претходном примерку Прилога-2.
5.9 Када обвезник нема право на пореско ослобођење, уз пореску пријаву на Обрасцу ППИ-1 не подноси Прилог-2.
5.10 Пореска пријава се подноси до 31. марта текуће године - за правна лица сваке године;
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

Преузмите: ППИ-1: Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину правних лица и предузетника

Преузмите: Образац Прилог-1 за ППИ -1

Преузмите: Образац Подприлога уз Прилог-1 за ППИ-1
Назад