Назад
Назив документа: ПРИЈАВА ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИГРУ Преузми образац Oбразац ЗИ - Прилог2
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Локална пореска администрација
Канцеларија: Канцеларије у згради пореске управе у улици Кнез Михајлова бр.12
1.3 Област(делатности): Финансије и порези
Ниво надлежности: Изворни послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Задужење пореског обвезника
1.6 Поступак води: Малинка Матовић Самостални стручни сарадник 019-544-554 malinka.matovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о пореском поступку и пореској администрацији
2.1.2 Закон о општем управном поступку
2.2 Општински: 2.2.1 Одлука о локалним комуналним таксама на територији оптштине Неготин
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Обвезници комуналне таксе подносе пријаву најкасније у року од 15 дана од дана почетка коришћења права, предмета и услуга за које је уведена комунална такса.
5.2 Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу у року од 15 дана од дана настанка промене.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 дана
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:


OБРАЗАЦ: ПРИЈАВА ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИГРУНазад