Назад
Назив документа: ПРИЈАВА РАДОВА_OБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Преузми образац
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Канцеларија: Неготин, Станка Пауновића бр.2 (канцеларије се налазе у приземљу зграде Катастра)
1.3 Област(делатности): Урбанизам и грађевинарство
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Вануправи поступак
1.5 Циљ поступка: Обавештавање државног органа о датуму почетка извођења радова на објекту по издатом одобрењу.
1.6 Поступак води: Мирослава Рајић Виши референт услужног центра 019 547 060 или 019 544 000, локал 157 gradjevinske.dozvole@negotin.rs или miroslava.rajic@negotin.rs
Марина Николић Самостални стручни сарадник 019-547-580 marina.nikolic@negotin.rs
Соња Стојичевић Самостални стручни сарадник 019-547-580 sonja.stojicevic@negotin.rs
Перица Станковић Стручни сарадник 019-547-580 perica.stankovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о планирању и изградњи
2.1.2 Закон о републичким административним таксама
2.2 Општински: 2.2.1 Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Доказ о измирењу доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено једнократно плаћање те обавезе ЈП за грађевинско земљиште Неготин Странка Оригинал
3.2 Средство обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, ако је решењем о грађевинској дозволи предвиђено плаћање те обавезе на рате и доказ о уплати прве рате 1. ХИПОТЕКА: Служба за катастар непокретности. 2. БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА: Пословна банка Странка Оригинал
3.3 Сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, ако је обавеза њене израде утврђена прописом којим се уређује процена утицаја на животну средину Одељење за урбанизам и грађевинарство општине Неготин Странка Оригинал
3.4 Акт министарства надлежног за послове финансија о увођењу у посед непокретности, односно закључен уговор о праву службености, ако је решење о грађевинској дозволи издато на основу коначног решења о експропријацији
3.5 Пројекат за извођење, у електронској форми , у следећим случајевима:
3.6 1) ако се ради о објекту из члана 133. став 2. тачка 9) Закона за који су предвиђене мере заштите културних добара;
3.7 2) ако је за ту врсту објекта утврђена обавеза прибављања сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара
3.8 3 примерака пројекта за извођење, у папирнoј форми ради овере од стране органа надлежног за послове заштите од пожара, ако је за ту врсту објекта утврђена обавеза прибављања сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара
3.9 Пуномоћје оверено у складу са законом, ако пријаву подноси пуномоћник Општинска управа, Основни суд или Нотар Странка Оригинал
3.10 Други докази по потреби
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Реп.aдмин.такса: - за објектe категорије „А“ Буџет Р.Србије 1310,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.2 Реп.aдмин.такса: - за објектe категорије „Б“ Буџет Р.Србије 5180,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.3 Реп.aдмин.такса: - за објектe категорије „В“ и ''Г'' Буџет Р.Србије 6150,00 840 - 742221843 - 57 97 76-072
4.4 Локална административна такса Буџет општине Неготин 400,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
4.5 Централна евиденција обједињене процедуре Агенција за привредне регистре 500,00 840 – 29770845 – 52 Генеришe се на сајту АПР-а
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Инвеститор подноси пријаву радова органу који је издао грађевинску дозволу најкасније 8 дана пре почетка извођења радова. Пријава се подноси искључиво електринским путем преко сајта Агенције за привредне регистре (http://www.apr.gov.rs/).
5.2 У пријави инвеститор наводи датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођења радова.
5.3 Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве радова
5.4 Надлежно одељење без одлагања потврђује пријаву радова и пријем приложене документације
5.5 Ако нису испуњени формални услови, одељење обавештава подносиоца да нису испуњени услови за пријаву радова. Надлежни орган без одлагања обавештава грађевинску инспекцију о поднетој пријави радова.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
7 Претходни документ у поступку:
7.1 ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДИРА
8 Наредни документ у поступку:
8.1 УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА
9 Обрасци:Образац: ПРИЈАВА РАДОВА СЕ НЕ ПОДНОСИ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ, ВЕЋ ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА САЈТУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

ОСТАЛО

 

Погледајте: Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре

Преузмите: Упутство за плаћање такси

Погледајте: Одлуку о локалним административним таксамаНазад