Назад
Назив документа: ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ Преузми образац ОУЦ~ЗС~350~ПУП~УП
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Канцеларија: Неготин, Станка Пауновића бр.2 (канцеларије се налазе у приземљу зграде Катастра)
1.3 Област(делатности): Урбанизам и грађевинарство
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка:
1.6 Поступак води: Мирослава Рајић Виши референт услужног центра 019 547 060 или 019 544 000, локал 139 gradjevinske.dozvole@negotin.rs или miroslava.rajic@negotin.rs
Марина Николић Самостални стручни сарадник 019-547-580, или 019 544 000 локал 141 marina.nikolic@negotin.rs
Соња Стојичевић Виши стручни сарадник 019-547-580 или 019 544 000 локал 141 sonja.stojicevic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о планирању и изградњи
2.1.2 Закон о општем управном поступку
2.1.3 Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе
2.1.4 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
2.2 Општински: 2.2.1 Просторни план општине Неготин
2.2.2 План генералне регулације за насеље Неготин
2.2.3 Одлука о локалним административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту ( чл.135 Закона ) – Препис листе непокретности за предметну парцелу која несме бити старија од 6 месеци Служба за катастар Непокретности Странка Оригинал Овај доказ Служба за катастар издаје...
3.2 Информација о локацији Општинска управа Неготин Странка Оригинал
3.3 Урбанистички пројекат Привредног друштва, односно другог правног лица, односно предузетника који су уписани у одговарајући регистар за израду техничке документације Странка Оригинал
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Републичка админстративна такса Буџет Р.Србије 760,00 840-742221843-57 97 76-072
4.2 Локал.админ.такса Буџет општине Неготин 20000,00 плус трошкови рада Комисије за планове општине Неготин 840 - 742251843 - 73 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Захтев се подноси на шалтеру бр.3 Општинског услужног центра (међуспрат) са потребним прилозима.
5.2 Предмет се наредног дана у односу на дан предаје захтева, доставља Одељењу на решавање. Ако је предмет комплетан, Одељење, односно Комисија за планове ће у року од 30 дана израдити потврду, а ако је предмет некомплетан, Закључком ће наложити његово комплетирање.
5.3 Извод из Закона о планирању и изградњи, члан 63 гласи:
5.4 „Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма потврђује да је урбанистички пројекат израђен у складу са урбанистичким планом, просторним планом јединице локалне самоуправе, односно просторним планом посебне намене и овим законом. Пре потврђивања урбанистичког пројекта, орган надлежан за послове урбанизма организује јавну презентацију урбанистичког пројекта, у трајању од седам дана. По истеку рока из става 2. овог члана, надлежни орган је дужан да у року од три дана достави комисији за планове урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама са јавне презентације. Комисија за планове дужна је да у року од 30 дана изврши проверу усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и овим законом, размотри све примедбе и сугестије са јавне презентације и извештај са мишљењем достави надлежном органу. Ако надлежни орган утврди да урбанистички пројекат није урађен у складу са планским документом и овим законом, обавестиће о томе подносиоца захтева. На обавештење из става 5. овог члана може се поднети приговор надлежном општинском, односно градском већу, у року од три дана“.
5.5 За издавање потврде да је урбанистички пројекат изграђен у складу са урбанистичким планом ( накнада је обухватила: организовање јавне презентације урбанистичког пројекта у трајању од седам дана, доставу комисији за планове урбанистичког пројекта са свим примедбама и сугестијама са јавне презентације, рад комисије на провери усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и Законом о планирању и иградњи – која по разматрању свих примедби и сугестија са јавне презентације, саставља и доставља извештај са мишљењем надлежном органу), плаћа се накнада у износу од ..........................20.000,00 динара плус трошкови јавне презентације и трошкови рада комисије за планове општине Неготин
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 30
7 Претходни документ у поступку:
7.1 ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

 

Образац:  ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ

Преузмите: Упутство за плаћање такси

Погледајте: Одлуку о локалним административним таксама

 

 


Назад