Назад
Назив документа: OЗАКОЊЕЊЕ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА Преузми образац ОУЦ~ЗС~351~OБСО
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Канцеларија: Неготин, Станка Пауновића бр.2 (канцеларије се налазе у приземљу зграде Катастра)
1.3 Област(делатности): Урбанизам и грађевинарство
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Oзакоњење (легализација) објекта, односно дела објекта који је изграђен, односно реконструисан без грађевинске дозволе, односно који се користи без употребне дозволе, или легализација објекта, односно дела објекта који је изграђен на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта на коме је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта
1.6 Поступак води: Мирослава Рајић Виши референт услужног центра 019 547 060 или 019 544 000, локал 157 gradjevinske.dozvole@negotin.rs или miroslava.rajic@negotin.rs
Марина Николић Самостални стручни сарадник 019-547-580, или 019 544 000 локал 192 marina.nikolic@negotin.rs
Соња Стојичевић Виши стручни сарадник 019-547-580 или 019 544 000 локал 192 sonja.stojicevic@negotin.rs
Перица Станковић Виши стручни сарадник 019-547-580 или 019 544 000 локал 192 perica.stankovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о озакоњењу oбјеката
2.1.2 Закон о општем управном поступку
2.2 Општински: 2.2.1 Просторни план општине Неготин
2.2.2 План генералне регулације за насеље Неготин
2.2.3 Одлука о накнадама за услуге које врши Општинска управа општине Неготин
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Доказ да је упис права својине на незаконито изграђеном објекту извршен у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе Служба за катастар непокретности Странка доставља се оверена фотокопија решење о упису права својине или извод из листе непокретности коју издаје Служба за катастар непокретности
3.2 Доказ о праву својине, односно праву кришћења грађевинског земљишта на коме је нзаконито изграђен објекат Служба за катастар непокретности Странка Оригинал
3.3 Остали докази по потреби Oрган који води поступак, у...
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Захтев се подноси на шалтеру бр.3 Општинског услужног центра (међуспрат) са потребним прилозима.
5.2 Предмет се наредног дана у односу на дан предаје захтева, доставља Одељењу на решавање. Надлежни орган ће подносиоца захтева, ценећи приложене доказе, обавестити о могућностима oзакоњења и висини таксе за озакоњење. Ако уз захтев нису поднети сви докази, надлежни орган ће обавестити подносиоца захтева и затражити да се документација допуни у законском року. Ако у остављеном року подносилац захтева не комплетира предмет, његов захтев ће бити одбачен. Ако је предмет у законском року комплетиран, Одељење ће донети решење о озакоњењу бесправно саграђеног објеката.
5.3 По правоснажности, примерак решења биће достављен Служби за катастар непокретности Неготин а ради укњижења објекта чиме се поступак озакоњења окончава
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
15 15
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

 

Образац:  OЗАКОЊЕЊЕ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА

Образац: Захтев за привремени прикључак на комуналну инфраструктуру_физичка лица

Образац: Захтев за привремени прикључак на комуналну инфраструктуру_стамбена заједница

Преузмите: Упутство за прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру

Преузмите: УРЕДБА О НАЧИНУ УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ, ГАСНУ МРЕЖУ И/ИЛИ МРЕЖУ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА, ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА (Сл.гласник РС бр.70/2023)

Преузмите: Предлог [пример] геодетског снимка за привремени прикључак на комуналну инфраструктуру (.zip)

 

ОСТАЛО:

Преузмите:  Закон о озакоњењу објеката (Сл. гласник РС бр. 96/2015, 83/2018, 81/2020 - одлука УС, 1/2023 - одлука УС и 62/2023)

Погледајте: Одлуку о локалним административним таксама

 


Назад