Назад
Назив документа: ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОПШТИНСКУ УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ Преузми образац ОУЦ~ЗС~670.1~ОП~ОУС
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за друштвене делатности, привреду и развој
Канцеларија: Канцеларија број 68 у згради општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1
1.3 Област(делатности): Образовање
Ниво надлежности: Изворни послови
1.4 Врста поступка: Вануправи поступак
1.5 Циљ поступка: Остваривање права на студентску стипендију
1.6 Поступак води: Сузана Станисављевић 019-544-000, локал 124 suzana.stanisavljevic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о општем управном поступку
2.2 Општински: 2.2.1 Одлука о стипендирању студената и талентованих ученика средњих школа општине Неготин
2.2.2 Програм о стипендирању студената на факултетима, академијама, вишим школама и талентованих ученика средњих школа
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Уверење о пребивалишту на тер.општине Неготин у трајању од најмање годину дана пре конкурисања или очитана биометријска важећа лична карта подносиоца захтева Полицијска станица Неготин Странка Оригинал или очитана биометријска лична карта
3.2 Изјава два сведока о заједничком домаћинству ученика ( изјава се оверава код Јавног бележника ) Јавни бележник Странка Оригинал
3.3 Доказ о испуњености школског услова а то су: Уверење о редовном упису школске године и просечној оцени постигнутој у предходној години школовања средњег образовања Надлежне школе Странка Оригинал
3.4 За ученике са постигнутим резултатима за освојено I, II, или III место на Републ.и међународ.такмичењима или смотрама која се налазе у календару такмичења средњих школа Мин.просвете, науке и техн.развоја из предходне године школовања, прилаже се доказ од школе или организатора такмичења да је учленик освојио награду Надлежна школа или организатор такмичења Странка
3.5 Уверење о приходу за чланове домаћинстава остварених у периоду од јануара до јуна 2019 године ( прихода од плата, пензија, социјалне помоћ, инвалиднина, приход од занатских и других прихода који се опорезују ) Надлежни субјекти, сходно начину на који се остварују приходи Странка
3.6 Уверење о висини катастарског прихода оствареног у предходној календарској години (oвај доказ орган прибавља по службеној дужности) Служба за катастар непокретности Неготин Орган који води поступак Оригинал Овај доказ по службеној дужности...
3.7 Потврда о редовном школовању члана заједничког домаћинстава ( прилаже се само ако осим подносиоца захтева има и других чланова домаћинства који су редовни ученици или студенти ) Надлежна школа Странка Оригинал
3.8 Уверење националне службе за запошљавање ( прилаже се само уколико има чланова домаћинстава који су незаполени а налазе се на евиденцији незапослених лица ); Национална служба за запошљавање Неготин Орган који води поступак Оригинал
3.9 Доказ да ученик-кандидат не прима стипендију или кредит Орган који воду поступак Оригинал
3.10 УЧЕНИЦИ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА осим наведених доумената, достављају следећу документацију:
3.11 >> Ученици без родитељског старања достављају: Потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлицу преминулог родитеља Центар за социјални рад, односно надлежни матичар према месту смрти преминулог родитеља Странка или орган по службеној дужности Оригинал
3.12 >> Ученици из једнородитељске породице достављају: Извод из МКУ за преминулог родитеља или извод из МКР уколико је родитељ непознат Надлежна матична служба места смрти родитеља, односно места рођења ученика Орган по службеној дужности Оригинал
3.13 >> Ученици из ромске националне мањине достављају: Потврду националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома Национални савет Ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома Странка Оригинал
3.14 >> Ученици са инвалидитетом односно хроничним болестима достављају: мишљење Интерресорне комисије или потврду удружења инвалида Интерресорна комисија, односно удружење инвалида Странка Оригинал
3.15 >> Ученици чији су родитељи нестали или киндаповани на територ.КиМ и на територ.бивших репуиблика СФРЈ достављају: Потврду одговарајућег удружења породица киндапованих и несталих лица Удружење породица киндапованих и несталих лица Странка Оригинал
3.16 >> Избеглице и расељена лица достављају Потврду да се налазе у евиденцији избеглих, односно расељених лица (потврда се прибавља преко повереништва за избегла и расељена лица у Неготину) Повереник за избеглице Орган по службеној дужности Оригинал
3.17 >> Повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици достављају потврду МУП-а Министарство унутрашњих послова Орган по службеној дужности Оригинал
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Сви списи и акти ослобођени су таксирања, сходно одредбама Закона о републичким административним таксама, односно Одлуци о локалним административним таксама
5 Опис процедуре (активности):
5.1
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 дана 30 дана
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

 

Образац захтева: ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОПШТИНСКУ УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ 

Назад