Назад
Назив документа: OДОБРЕЊЕ ЗА УЛАЗАК МОТОРНОГ ВОЗИЛА У ПЕШАЧКУ ЗОНУ Преузми образац СКГО 1671455094_S 10
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: Канцеларија бр.64 у згради Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1
1.3 Област(делатности): Саобраћај
Ниво надлежности: Изворни послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Добијање одобрења за пролаз и заустављање моторних возила у пешачкој зони града.
1.6 Поступак води: Аника Радојковић Сарадник 019-544-000, локал 113 anika.radojkovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о општем управном поступку
2.2 Општински: 2.2.1 Решење о посебном режиму саобраћаја у пешачкој зони насељеног места Неготин
2.2.2 Одлука о локалним административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Доказ о регистрацији возила (Важећа саобраћајна дозвола) Странка Фотокопија Очитане или фотокопиране важеће...
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Локална административна такса Буџет општине Неготин 3200,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1 ОДОБРЕЊЕ СЕ ИЗДАЈЕ НА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ:
5.2 a) возилима која врше снадбевање предузећа, радњи и угоститељских објеката, чија дозвољена носивост не прелази 3500 кг, и која немају економски приступ са ободних улица, и то у времену од 6,00 – 9,00 сати.
5.3 b) специјалним возилима за превоз новца чија дозвољена носивост не прелази 1500 кг и то у периоду од 8,00 – 16,00 часова;
5.4 c) специјалним возилима за превоз вредносних папира и поштанских пошиљки, у период од 6,00 – 16,00 часова;
5.5 d) возилима за потребе грађења, извођење радова на адаптацији, санацији и одржавању објеката, возилима за селидбу, као и возилима за постављање бина ради одржавања приредби и других свечаности уз посебно одобрење надлежног органа
5.6 НАПОМЕНА:
5.7 За санитетска возила, возилима ватрогасне службе, ЈКП „Бадњево“ Неготин и других јавних предузећа чији је оснивач општина Неготин, и јавних предузећа чији је оснивач Република Србија, а којима се врше интервенције, није потребно одобрење надлежног органа. За путничка возила за превоз особа са инвалидитетом није потребно одобрење.
5.8 Уколико се при кретању возила које користи подносилац захтева оштети улична конструкција и/или друга комунална инфраструктура, Јавно предузеће или надлежно комунално предузеће ће исту довести у пређашње стање о трошку подносиоца захтева.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30 дана
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

 

Образац: OДОБРЕЊЕ ЗА УЛАЗАК МОТОРНОГ ВОЗИЛА У ПЕШАЧКУ ЗОНУ

 

 


Назад