Назад
Назив документа: ИЗЈАВА О ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ ТЕМЕЉА_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА Преузми образац
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Канцеларија: Неготин, Станка Пауновића бр.2 (канцеларије се налазе у приземљу зграде Катастра)
1.3 Област(делатности): Урбанизам и грађевинарство
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Вануправи поступак
1.5 Циљ поступка: Добијање писмене потврде о усаглашености изграђених темеља са техничком документацијом и издатим одобрењем за градњу.
1.6 Поступак води: Мирослава Рајић Виши референт услужног центра 019 547 060 или 019 544 000, локал 157 gradjevinske.dozvole@negotin.rs или miroslava.rajic@negotin.rs
Марина Николић Самостални стручни сарадник 019-547-580, или 019 544 000 локал 192 marina.nikolic@negotin.rs
Соња Стојичевић Виши стручни сарадник 019-547-580 или 019 544 000 локал 192 sonja.stojicevic@negotin.rs
Перица Станковић Виши сарадник 019 547 - 580, или 019 547 - 060 perica.stankovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о планирању и изградњи
2.1.2 Закон о општем управном поступку
2.1.3 Правилника о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе
2.1.4 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
2.2 Општински: 2.2.1 Просторни план општине Неготин
2.2.2 План генералне регулације за насеље Неготин
2.2.3 Одлука о локалним административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Геодетски снимак изграђенoг темеља Геодетски биро Извђач радова у дигиталном облику у pdf форматуОригинал
3.2 Изјава извођача о завршетку изградње темеља Извођач радова Странка у дигиталном облику у pdf форматуОригинал
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Реп.aдмин.такса: - за објектe категорије „А“ Буџет Р.Србије 1790,00 840 -742221843 - 57 97 76-072
4.2 Реп.aдмин.такса: - за објектe категорије „Б“ Буџет Р.Србије 3240,00 840 -742221843 - 57 97 76-072
4.3 Реп.aдмин.такса: - за објектe категорије „В“ и ''Г'' Буџет Р.Србије 4210,00 840 -742221843 - 57 97 76-072
4.4 Локал.админ.такса Буџет општине Неготин 400,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
4.5 Централна евиденција обједињене процедуре Агенција за привредне регистре 500,00 840 – 29770845 – 52 Генеришe се на сајту АПР-а
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Захтев се подноси преко сајта Агенције за привредне регистре (http://www.apr.gov.rs/)
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
3 дана 3 дана
7 Претходни документ у поступку:
7.1 ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДИРА
8 Наредни документ у поступку:
8.1 УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА
9 Обрасци:Образац: ИЗЈАВА СЕ НЕ ПОДНОСИ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ, ВЕЋ ИСКЉУЧИВО У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ПРЕКО САЈТА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

 


Погледајте: Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре

Преузмите: Упутство за плаћање такси

Погледајте: Одлуку о локалним административним таксама


 
 

Назад