Назад
Назив документа: ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА_ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДИРА Преузми образац
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Канцеларија: Неготин, Станка Пауновића бр.2 (канцеларије се налазе у приземљу зграде Катастра)
1.3 Област(делатности): Урбанизам и грађевинарство
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Издавање грађевинске дозволе за изградњу нових и доградњу постојећих објеката
1.6 Поступак води: Мирослава Рајић Виши референт услужног центра 019 547 060 или 019 544 000, локал 157 gradjevinske.dozvole@negotin.rs или miroslava.rajic@negotin.rs
Марина Николић Самостални стручни сарадник 019-547-580, или 019 544 000 локал 192 marina.nikolic@negotin.rs
Соња Стојичевић Виши стручни сарадник 019-547-580 или 019 544 000 локал 192 sonja.stojicevic@negotin.rs
Перица Станковић Виши стручни сарадник 019-547-580 или 019 544 000 локал 192 perica.stankovic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о планирању и изградњи
2.1.2 Закон о општем управном поступку
2.1.3 Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе
2.1.4 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
2.1.5 Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре
2.1.6 Правилник о класификацији делатности
2.2 Општински: 2.2.1 Просторни план општине Неготин
2.2.2 План генералне регулације за насеље Неготин
2.2.3 Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
2.2.4 Одлука о локалним административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Пројекат за грађевинску дозволу, у електронској форми Привредног друштва, односно другог правног лица, односно предузетника који су уписани у одговарајући регистар за израду техничке документације Странка електронска, у dwg, dwf или pdf формату
3.2 Извод из пројекта за грађевинску дозволу у папирној и електронској форми: Привредног друштва, односно другог правног лица, односно предузетника који су уписани у одговарајући регистар за израду техничке документације Странка електронска, у dwg, dwf или pdf формату
3.3 Пуномоћје оверено у складу са законом, ако захтев подноси пуномоћник Општинска управа, Основни суд, нотар Странка Оригинал
3.4 ПРИЛОЗИ КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ У ПРОПИСАНИМ СЛУЧАЈЕВИМА:
3.5 Доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом (уговор о службености и сл.) Служба за катастар непокретности Орган по службеној дужности
3.6 Сагласност преосталих сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву; Основни суд или овлашћени нотар Странка Оригинал - електронска, у dwg, dwf или pdf формату
3.7 Уговор са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, ако се врши надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор, у складу са Законом о одржавању стамбених зграда; електронска, у dwg, dwf или pdf формату
3.8 Уговор између инвеститора и финансијера, ако постоји електронска, у dwg, dwf или pdf формату
3.9 Уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима Орган по службеној дужности електронска, у dwg, dwf или pdf формату
3.10 Енергетску дозволу, за изградњу енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе електронска, у dwg, dwf или pdf формату
3.11 Услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, односно природног гаса, прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима
3.12 Евентуално други докази
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Реп.aдмин.такса: - за објектe категорије „А“ Буџет Р.Србије 810,00 840-742221843-57 97 76-072
4.2 Реп.aдмин.такса: - за објектe категорије „Б“ Буџет Р.Србије 4210,00 840-742221843-57 97 76-072
4.3 Реп.aдмин.такса: - за објектe категорије „В“ и ''Г'' Буџет Р.Србије 6150,00 840-742221843-57 97 76-072
4.4 Локал.админ.такса Буџет општине Неготин 690,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
4.5 Централна евиденција обједињене процедуре • за класе објеката из категорије А и Б Агенција за привредне регистре 3000,00 840 – 29770845 – 52 Генеришe се на сајту АПР-а
4.6 Централна евиденција обједињене процедуре • за класе објеката из категорије В и Г Агенција за привредне регистре 5000,00 840 – 29770845 – 52 Генеришe се на сајту АПР-а
4.7 Централна евиденција обједињене процедуре за издавање ПРИВРЕМЕНЕ грађевинске дозволе Агенција за привредне регистре 2000,00 840 – 29770845 – 52 Генеришe се на сајту АПР-а
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Захтев се подноси преко сајта Агенције за привредне регистре (http://www.apr.gov.rs/)
5.2 По пријему захтева за издавање грађевинске дозволе надлежни орган, у складу са законом проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву и то:
5.3 1) да ли је надлежан за поступање по захтеву, односно пријави;
5.4 2) да ли је подносилац захтева односно пријаве лице које, у складу са овим законом може бити подносилац захтева односно пријаве;
5.5 3) да ли захтев, односно пријава садржи све прописане податке;
5.6 4) да ли је уз захтев, односно пријаву приложена сва документација прописана овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона;
5.7 5) да ли је уз захтев приложен доказ о уплати прописане накнаде, односно таксе;
5.8 6) да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева за издавање грађевинске дозволе, у складу са издатим локацијским условима
5.9 Ако нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву, прописани чланом 16. правилника, надлежни орган захтев одбацује закључком, у року од пет радних дана од дана подношења захтева, уз навођење свих недостатака.
5.10 Против закључка подносилац захтева може изјавити жалбу надлежном органу, у року од пет дана од дана достављања.
5.11 Ако подносилац захтева у року од 10 дана од пријема закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке, не доставља се документација поднета уз захтев који је одбачен, нити се поново плаћа административна такса.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
5
7 Претходни документ у поступку:
7.1 ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ_OБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА
8 Наредни документ у поступку:
8.1 ПРИЈАВА РАДОВА_OБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА
9 Обрасци:


Образац:  ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОСНКО ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА САЈТУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ


 

Погледајте: Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре

Погледајте: Одлуку о локалним административним таксама

Преузмите: Упутство за плаћање такси
Назад