Назад
Назив документа: ЕСХУМАЦИЈА - ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА Преузми образац ОУЦ~ЗС~512~E~ППO
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове
Канцеларија: Канцеларија бр.71, други спрат зграде општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1
1.3 Област(делатности): Комунално-стамбена делатност
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Добијања одобрења за есхумацију-пренос посмртних остатака покојника
1.6 Поступак води: Предраг Станић шеф одељења 019/544-000, локал 137 predrag.stanic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о сахрањивању и гробљима
2.1.2 Закон о општем управном поступку
2.1.3 Закон о републичким административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Извод из матичне књиге умрлих Матично подручје места смрти Орган који води поступак Електронски или папирни документ, оригинал или фотокопија
3.2 Доказ о обезбеђеном гробном месту за пренос посмртних остатка Надлежно комунално предузеће, односно Савет Месне заједнице Странка Оригинал
3.3 Доказ о сродству покојника и подносиоца захтева Надлежне матичне службе места рођења и/или венчања Орган који води поступак или сама странка Електронски или папирни документ, оригинал или фотокопија
3.4 Сагласност власника гробног места (подноси се само у случају када је гробно место на гробној парцели са више власника) Јавни бележник Странка Оригинал
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Републичка административна такса Буџет Р.Србије 1040,00 840-742221843-57 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
30
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

 

Образац: ЕСХУМАЦИЈА - ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА

 

 


Назад