Назад
Назив документа: ДОЗВОЛА ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ДЕЛА Преузми образац ОУЦ~ЗС~351.3~Д~УО
1. Надлежност
1.1 Орган: Општинска управа Неготин
1.2 Организац. јединица: Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
Канцеларија: Неготин, Станка Пауновића бр.2 (канцеларије се налазе у приземљу зграде Катастра)
1.3 Област(делатности): Урбанизам и грађевинарство
Ниво надлежности: Поверени послови
1.4 Врста поступка: Првостепени управни поступак
1.5 Циљ поступка: Добијање одобрења за уклањање објекта, односно његовог дела.
1.6 Поступак води: Мирослава Рајић Виши референт услужног центра 019 547 060 или 019 544 000, локал 139 gradjevinske.dozvole@negotin.rs или miroslava.rajic@negotin.rs
Марина Николић Самостални стручни сарадник 019-547-580, или 019 544 000 локал 141 marina.nikolic@negotin.rs
Соња Стојичевић Виши стручни сарадник 019-547-580 или 019 544 000 локал 141 sonja.stojicevic@negotin.rs
2 П р и м е њ е н и       п р о п и с и:
2.0 Ниво прописа Назив прописа
2.1 Републички: 2.1.1 Закон о планирању и изградњи
2.1.2 Закон о општем управном поступку
2.1.3 Правилника о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе
2.1.4 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу
2.2 Општински: 2.2.1 Просторни план општине Неготин
2.2.2 План генералне регулације за насеље Неготин
2.2.3 Одлука о локалним административним таксама
3 Услов за израду/добијање документа:
Назив потребног документа/доказа Документ/доказ се прибавља од: Доказ прибавља Форма доставе Коментар
3.1 Главни пројекат рушења са извештајем о извршеној техничкој контроли у 3 примерка Привредно друштво, односно друго правно лице, односно предузетник који је уписан у одговарајући регистар за израду техничке документације Странка Главни пројекат рушења израђују...
3.2 Доказ о праву својине на објекту Служба за катастар непокретности Неготин Доказ прибавља орган по службеној дужности о трошку инвеститора
3.3 Посебни услови, ако се ради о објекту чијим рушењем би био угрожен јавни интерес (заштита постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне средине и сл.) Завод за заштиту споменика културе, Завод за заштиту природе, итд. Доказ прибавља орган по службеној дужности о трошку инвеститора Опционо
4 Таксирање документа/захтева:
Такса Прималац Износ (дин) Жиро рачун Позив на број
4.1 Републичка админстративна такса Буџет Р.Србије 1040,00 840-742221843-57 97 76-072
4.2 Локал.админ.такса Буџет општине Неготин 2000,00 840 - 742251843 - 73 97 76-072
5 Опис процедуре (активности):
5.1 Захтев се предаје на шалтеру број 3 Општинског услужног центра у згради општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1
5.2 Предмет са прилозима се достављају Одељењу наредног дана од дана предаје. Одељење за урбанизам и грађевинарство у року утврђеним законом доноси решење и исто даставља инвеститору на адресу из захтева.
6 Рок за издавање документа по комплетирању предмета Законски Интерни
15 дана 15 дана
7 Претходни документ у поступку:
7.1
8 Наредни документ у поступку:
8.1
9 Обрасци:

 

Oбразац: ДОЗВОЛА ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ДЕЛА

Преузмите: Упутство за плаћање такси

Погледајте: Одлуку о локалним административним таксама

 


Назад