Среда, 06. Април 2016.

Одељење за инспекцијске послове

 

Руководилац Одељења : Горан Лепојевић, дипломирани инжењер грађевинарства

Е- mail: goran.lepojevic@negotin.rs
Телефон: 019/544-000, лок. 194, 195
Канцеларија : 105


ОПИС ПОСЛОВА И НАДЛЕЖНОСТ  

 

Одељење за инспекцијске послове обавља послове из своје надлежности који се односе на:

- послове инспекцијског надзора у области изградње,

- послове инспекцијског надзора у области комуналне делатности и у области трговине ван продајног објекта, осим даљинске трговине,

- послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине,

- послове инспекцијског надзора у области путева и друмског саобраћаја и послове  просветне инспекције,

 - послове буџетске инспекције над корисницима буџетских средстава,

- управно-правне послове у вези инспекцијског надзора;

- послове извршења извршних решења из делокруга рада Одељења,

Предлаже и припрема нацрте аката из делокруга свога рада које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.

Обавља и друге послове из своје надлежности, у складу са законом, статутом и одлукама Општине, по налогу председника Општине и начелника Општинске управе.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

Извештај о раду одељења за инспекцијске послове за 2019. годину

ДОКУМЕНТА  

 

Обрасци и процедуре 

Гoдишњи плaн инспeкциjскoг нaдзoрa зa 2017.гoдину

Гoдишњи плaн инспeкциjскoг нaдзoрa зa 2018.гoдину

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

* Годишњи план грађевинског инспектора за 2020.годину

* Годишњи план грађевинског инспектора за 2019. годину 

Годишњи план грађевинског инспектора за 2018. годину 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ (zip) 

Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова

* Редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи

* Редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља

* Редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта

* Редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта

* Извештај о раду грађевинске инспекције за 2016. годину

* Извештај о раду грађевинске инспекције за 2017. годину

* Извештај о раду грађевинске инспекције за 2018. годину. 

Извештај о раду грађевинске инспекције за 2019. годину.

* Контролна листа КЛ-007-02/03 - Програм одржавања зграде и опште стање зграде

* Контролна листа КЛ-008-01/02 - Безбедност зграде - стање конструктивних грађевинских елемената зграде

* Контролна листа КЛ-009-01/02 - Безбедност зграде - стање других грађевинских елемената зграде

* Контролна листа КЛ-010-01/02 - Безбедност зграде - стање уређаја и опреме зграде 

* Контролна листа КЛ-011-01/02 - Безбедност зграде - стање инсталација зграде 

* Контролна листа КЛ-012-01/02 - Безбедност зграде - стање опреме и других елемената изван зграде

* Сагласност на годишњи план инспекцијског надзора (грађевинског инспектора) за 2020.годину

 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

* План рада комуналне инспекције за 2020. годину.

* План рада комуналне инспекције за 2019. годину

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ (zip)

* Држање домаћих животиња

* Јавна паркиралишта

* Комуналне делатности

* Одржавање чистоће

* Одржавање пијаца

* Радно време угоститељских објеката

* Управљање комуналним отпадом

* Гробља и сахрањивање 

Извештај о раду комуналне инспекције за 2016. годину

* Извештај о раду комуналне инспекције за 2017. годину

* Извештај о раду комуналне инспекције за 2018. годину

* Сагласност на годишњи план инспекцијског надзора из изворне надлежности


ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА 


КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ (zip) 

* Основна школа 

* Средња школа 

* Средња школа са домом ученика 

* Предшколска установа 

Извештај о раду просветне инспекције за 2016. годину

* Извештај о раду просветне инспекције за 2017. годину

БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА 

 

* Контролна листа за директне кориснике буџетских средстава

* Контролна листа за удружења и друштва

* Контролна листа за јавна предузећа 

* Контролна листа за индиректне кориснике буџетских средстава 

* План рада буџетске инспекције за 2017. годину 

* План рада буџетске инспекције за 2018. годину

* План рада буџетске инспекције за 2019. годину

* План рада буџетске инспекције за 2020.годину.

Извештај о раду буџетске инспекције за 2016. годину

Извештај о раду буџетске инспекције за 2017. годину

* Извештај о раду буџетске инспекције за 2019.годину.

Сагласност Министарства финансија на предлог програма рада буџетске инспекције

 

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

 

* Контролна листа број 1 о такси превозу путника на територији општине Неготин

* Контролна листа за јавни линијски превоз путника 

Извештај о  раду саобраћајног инспектора за 2017. годину

Извештај о раду саобраћајне инспекције за 2016. годину

* Извештај о раду саобраћајне инспекције за 2017. годину

* Извештај о раду саобраћајне инспекције за 2018. годину 

* План рада саобраћајне инспекције за 2020. годину

* План рада саобраћајне инспекције за 2019. годину

* Сагласност на годишњи план инспекцијског надзора из изворне надлежности

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ
1.   Заштита од нејонизујућег зрачења
2.   Заштита животне средине у индустријским објектима
3.   Контрола управљања отпадом
4.   Заштита природе
5. Достава података према одлуци о сакупљању и привременом складиштењу грађевинског отпада
6. Достава података према одлуци о сакупљању и привременом складиштењу кабастог отпада
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 
 1.  Годишњи програм сакупљања и привременог складиштења кабастог отпада на територији општине Неготин за 2019.г
 2. Годишњи програм сакупљања и привременог складиштења кабастог отпада на територији општине Неготин за 2018.г
 3. Предлог годишњег плана инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне средине Општинске управе Општине Неготин за 2019.годину
 4. Предлог годишњег плана инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне средине Општинске управе општине        Неготин за    2018. годину – послови из изворне надлежности
 5. Предлог годишњег плана инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне средине Општинске управе општине Неготин за 2017.годину
 6. Годишњи план инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне средине Општинске управе општине Неготин за 2020.год. - изворни послови
 7. Годишњи план инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне средине Општинске управе општине Неготин за 2020.год. - поверени послови
 8. Годишњи план инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне средине Општинске управе општине Неготин за 2019.год.
 9.  Годишњи план инспекцијског надзора инспектора за заштиту животне средине Општинске управе општине        Неготин за    2018. годину – поверени послови 
10. Позитивно мишљење Министарства заштите животне средине 
ИЗВЕШТАЈИ
1.  Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину
2.  Извештај за 2019.годину - табела годишњег извештаја ЈЛС
 3.  Извештај о решавању предмета и налагању мера од 01.01. - 31.12.2017. године
 4.  Извештај за 2018.годину - табела годишњег извештаја ЈЛС
 5.  Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину
 6.   Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину
7.   Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2016. годину
8.  Позитивно мишљење на предлог плана инспекцијског надзора за 2020.годину