Среда, 06. Април 2016.

Служба за послове Скупштине општине, Председника општине и Oпштинског већа

 

Руководилац Службе : 

Е-mail:
Teлефон: 019/544-000

 

 

ОПИС ПОСЛОВА И НАДЛЕЖНОСТИ 

 

Служба за послове скупштине општине, председника општине и општинског већа, обавља послове из своје надлежности који се односе на:

- стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине и њених радних тела, председника Општине и Општинског већа;

- припремање (сазивање и одржавање) радних колегијума и других састанака председника и заменика председника Општине;

-  распоређивање аката и предмета који се односе на председника и заменика председника Општине и уређивање документације везане за њихове активности;       

- обављање правних, стручних, организационих и административно-техничких послова за потребе Скупштине општине, одборничких група, одборника, председника општине, Општинског већа и свих сталних и повремених радних тела;

- праћење прописа за које је надлежна локална самоуправа и иницирање усаглашавања аката са новонасталим променама;

- израду нормативних и других аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће;

- достављање правних мишљења Скупштини општине, председнику Општине и Општинском већу о законитости правних и других општих аката које доносе;

- обављање стручних, организационих и техничко-административних послова за Скупштину општине, председника општине и Општинског већа који се односе на: припрему седница (правно-техничку обраду материјала за седнице) и обраду аката и материјала са седница; чување изворних аката и докумената о раду Скупштине општине, председника општине и Општинског већа; припремање одговора на одборничка питања; вођење записника и евиденције о одржаним седницама.

- обављање административних и стручних послова који се односе на представке и предлоге грађана, правних лица и других субјеката упућене Скупштини општине и Општинском већу;

- обављање послова припреме и објављивања свих аката у службеном гласилу општине Неготин.

Служба врши и друге послове из делокруга свога рада, по налогу председника Општине и начелника Општинске управе.

ДОКУМЕНТА 

 

Обрасци и процедуре