Понедељак, 23. Новембар 2015.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине

 

Руководилац Одељења : Мирјана Дојчиновић, дипломирани правник
Е- mail: mirjana.dojcinovic@negotin.rs
Телефони :
- урбанизам и грађевинарство : 019/547 580
- заштита животне средине : 019/544-189

 

ОПИС ПОСЛОВА И НАДЛЕЖНОСТ

 

Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине обавља послове из своје надлежности, који се у области планирања, уређења простора и изградње објеката, односе на:

- издавање информације о локацији;

- издавање локацијских услова;

- издавање услова за израду Урбанистичког пројекта, организацију јавне презентације и потврђивање Урбанистичког пројекта;

- издавање услова за израду Пројекта парцелације и препарцелације и потврђивање истих;

- издавање услова за исправку граница суседних парцела и спајање парцела истог власника;

- спровођење обједињене процедуре у поступцима: издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, издавање грађевинске дозволе услед промене инвеститора, издавање привремене грађевинске дозволе, издавање употребне дозволе и издавање решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи. По правоснажности издате употребне дозволе исту по службеној дужности доставља органу за послове државног премера и катастра, а ради уписа права својине на објекту води регистар обједињене процедуре;

- обавештавање грађевинске инспекције о поднетој пријави радова;

- обавештавање грађевинске инспекције о завршетку израде темеља;

- доношење решења у поступку озакоњења објеката;

- доношење решења о уклањању објеката за које утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена његова стабилност и да представља непосредну опасност за живот и здравље људи, суседне објекте и за безбедност саобраћаја; 

- вођење регистра донетих планова;

- обављање стручних и административних послова за потребе Комисије за планове;

- поступање по Одлуци о постављању и уклањању мањих монтажних објеката на јавним површинама;

У области заштите животне средине:

-  праћење стања и предлагање мере за унапређење, очување и заштиту животне средине;

- доношење програма коришћења и заштите природних вредности и заштите животне средине, односно локалних акционих и санационих планова у складу са стратешким документима, интересима и специфичностима општине;

- учествовање у реализацији наведених програма и планова као и у реализацији пројеката ради решавања приоритетних проблема заштите животне средине;

- одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на животну средину и процену утицаја затеченог стања на животну средину;

- врши послове у области управљања отпадом, издавање мишљења, издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпада, одређивање локације за третман отпада у мобилном постројењу, формирање техничке комисију за оцену Студије о процени утицаја на животну средину;

- формирање стручне комисије за оцену Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину и давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину и на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину;

- израда годишњег Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и извештаја о реализацији програма;

-  издавање енергетске дозволе.

Предлаже и припрема нацрте аката из делокруга свога рада које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.

Обавља и друге послове из своје надлежности, у складу са законом, статутом и одлукама Општине, по налогу председника Општине и начелника Општинске управе.


 

 

урбанистички пројекти


Преузмите :
 Урбанистички пројекат за изградњу рибњака
ПреузмитеУрбанистички пројекат за изградњу пољопривредног комплекса за складиштење лешника
Преузмите : Урбанистички пројекат за изградњу комплекса бензинске станице за снабдевање моторних возила горивом на К.П. БР. 7258 и 7259 КО Штубик, Неготин (Инвеститор: Каталинић Милан)

ТАКСЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНАРСТВА

 

Преузмите : Упутство за плаћање такси
          
Преузмите : Одлука о локалним административним таксе

Преузмите : Накнада за услуге централне евиденције обједињене процедуре

 

ИзДАТИ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

 

 Преузмите: Васиљевић Мирјана - Бр. ROP-NEG-18737-LOC-1/2022

 Преузмите: Траиловић Данијел - Бр. ROP-NEG-20499-LOC-1/2022

 Преузмите: Општина Неготин - Бр. ROP-NEG-15831-LOCH-2/2022

 Преузмите: Списак издатих локацијских услова

 Преузмите: Локацијске услове - 2023.год.

 Преузмите: Локацијске услове - 2022.год.

ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈE

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА КП.БР. 5810/2 КО ЈАСЕНИЦА У ЈАСЕНИЦИ

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА


Образац 1 - Општи подаци и сировине (.xls)
Образац 2 - Емисије у ваздух (.xls)
Образац 3 - Емисије у воде (.xls)
Образац 4 - Емисије у тло (.xls)
Образац 5 - Управљање отпадом (.xls)

Преузмите: План управљања отпадом на територији општине Неготин

Преузмите: Регистар - 2022.год. (.zip)

Преузмите: Регистар - 2022.год. - ОТПАД И ВОДЕ (.zip)

Преузмите: Регистар - 2021.год. (.rar)

Преузмите: Регистар - 2020.год. (.zip)

Преузмите: Регистар - 2019.год. (.zip)

ПРЕУЗМИТЕ: РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ДОЗВОЛА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

ПРЕУЗМИТЕ: ИЗВЕШТАЈ О ГОДИШЊЕМ БИЛАНСУ ЕМИСИЈА ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ - 2021.ГОД.

ПРЕУЗМИТЕ: ИЗВЕШТАЈ О ГОДИШЊЕМ БИЛАНСУ ЕМИСИЈА ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ - 2022.ГОД.

списак издатих аката у поступку обједињене процедуре

 

Преузмите: Списак издатих грађевинских дозвола

Преузмите: Списак издатих локацијских услова

Преузмите: Списак издатих пријава радова

Преузмите: Списак употребних дозвола

Преузмите: Списак озакоњених бесправно саграђених објеката

 

закључци о одбацивању

 

Преузмите : Закључак о одбацивању Мирослав Станковић 

Преузмите: Закључак о одбацивању Лазић Синише

Преузмите: Закључак о одбацивању Златаре МБ голд

Преузмите: Закључак о одбацивању Цимерман Шпели