Понедељак, 30. Новембар 2015.

Санациони и конзерваторско- рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину

Преузмите: Конкурсну документацију

Преузмите: Одлуку о додели уговора

Преузмите : Обавештење о закљученом Уговору


Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин
Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава
Интернет страница наручиоца: www. negotin.rs ,

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац објављује:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈНМВ број 19/2015

1.За јавну набавку радова /број 1.3.4./ – санационих и конзерваторско- рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, број ЈН 19/2015, 45000000 – грађевински радови; 45260000 радови на крову и други посебни грађевински радови

2.Јавна набавка није обликована по партијама.
3.Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
4.Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
5.Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем / подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
6.Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.
7.Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www. negotin.rs и са Портала јавних набавки.
8.Понуде се могу поднети непосредно:
 у пословним просторијама наручиоца Трг Стевана Мокрањца број 1., Неготин,Општински услужни центар Општинске управе општине Неготин;
 путем поште на адресу Трг Стевана Мокрањца број 1.,19300 Неготин;
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - ЈНМВ број 19/2015 - НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку радова – санационих и конзерваторско- рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину.

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, контакт особа, телефон.
9.Рок за подношење понуде је 08.12.2015.године, до 10:00 часова, без обзира на начин доставе.
10. Отварање понуда ће се обавити дана 08.12.2015. године у 10:15 часова, у просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца број1., Мала сала општине Неготин .
11. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 10:00 часова.Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први радни дан до 10:00 часова.
12. Представник понуђача мора имати овлашћење које ће предати комисији за јавне набавке приликом отварања понуда.
13. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.
Лице за контакт: : Горан Лепојевић моб. 069 8482760 и
Драгица Живковић Радоњић моб.069 8482757
javne.nabavke@ negotin.rs, са назнаком за ЈНМВ број 19/2015 ,

13. Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
сајт за заштиту животне средине : www.sepa.gov.rs
сајт пореске управе : www.poreskauprava.gov.rs
сајт Националне службе за запошљавање : www.nsz.gov.rs
сајт управе за јавне набавке : www.ujn.gov.rs