Четвртак, 12. Аугуст 2021.

ОДРЖАНА 38. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН


Данас је у Великој скупштинској сали одржана 38. седница локалног парламента којом је председавао мр Милан Уруковић, председник СО Неготин. Седници су, поред 30 одборника, присуствовали и Владимир Величковић, председник Општине Неготин, Богдан Гугић, заменик председника општине и чланови Општинског већа.


Прва од  десет одлука које су биле нас дневном реду данашњег заседања, усвојена већином гласова одборника, односила се на Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-јун 2021. године. Мирослав Кнежевић, руководилац Одељења за буџет, финансије и ЛПА ОУ Неготин образлагајући извештај је истакао да укупно планирани приходи и примања буџетa општине Неготин за 2021. годину, утврђени Одлуком о буџету општине Неготин за 2021. годину износе 1.156.706.000 динара. Укупни приходи и примања консолидованог рачуна општине Неготин, односно свих индиректних и директних корисника буџетских средстава, по свим изворима финансирања, износе 1.455.974.000 динара. Са 30.06.2021. године, приходи буџета остварени су у укупном износу од 525.389.000 динара, остали приходи индиректних корисника остварени преко њихових рачуна 4.220.000 динара, што укупно износи  529.609.000 динара. Вишак прихода из 2020. године и неутрошена средства из ранијих година Одлуком о буџету за 2021. годину износе 79.557.000 динара. Остварење укупних прихода износи 38,48% од годишњег плана. Расходи и издаци буџета општине Неготин за период  јануар-јун 2021. године износе 411.051.000 динарa, односно 28,23%  планом утврђених укупних средстава, од чега је извршење из текућих буџетских средстава 392.362.000 динара или 33,92% а извршење из осталих извора (трансферна средства, донације, сопствени приходи и вишак прихода) 18.689.000 динара.


Одборници СО Неготин су усвојили одлуке о усвајању Извештаја о раду са финансијским извештајем Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију Регионалног водосистема „Боговина“ Бор за 2020.годину и Извештаја о раду са финансијским извештајем и мишљењем овлашћеног ревизора  на финансијски извештај Јавног комуналног предузећа „Бадњево“ за 2020.годину,


На данашњој седници већином гласова присутних одборника потврђене су и одлуке о давању сагласности и усвајању предлога пројекта Јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реконструкцију система даљинског грејања, уз уговорену испоруку топлотне енергије из дрвне биомасе и природног гаса у општини Неготин, трећој измени  Уговора о поверавању комуналне делатности линијског приградског превоза путника на територији наше општине и давању сагласности на коначни анекс бр. 3 о трећој измени уговора.


Одборници су данас усвојили и решења о приступању укидања дела пута у К.О. Душановац и покретању поступка отуђења сувласничких удела Републике Србије и Општине Неготин на грађевинском земљишту на к.п. бр. 13053 и 13054 у К.О. Неготин, давању сагласности на другу измену Програма пословања са финансијским планом овог предузећа за 2021.годину и измени решења о именовању чланова Школског одбора Уметничке школе „Стеван Мокрањац“.