Четвртак, 17. Новембар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА БЕСПОВРАТНУ ИСПОРУКУ ДО 15.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА КАО ПОМОЋ УЗГАЈИВАЧИМА МЛЕЧНИХ КРAВА

Министарство пољопривреде Републике Србије расписало је Јавни позив за бесплатну испоруку до 15 хиљада тона меркантилног кукуруза као помоћ узгајивачима млечних крава. Узгајивач млечних крава који може остварити право на помоћ на бесповратну испоруку меркантилног кукуруза и то 240 кг кукуруза по млечном грлу старијем од 24. месеци на дан објаве конкурса, а то је 11.11.2022.године је физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу у овом регистру за текућу годину, уписан у Централну базу података о обележавању животиња и у овој бази има од 1 до 50 млечних крава, у свом власништву или у власништву члана његовог породичног пољопривредног газдинстваније у закупу пољопривредног земљишта у државној својини, по праву пречег закупа, по било ком основу, који је остварио право на премију за кравље млеко за 2021. годину, у складу са посебним прописом којим се уређују услови, начин и образац захтева за остваривање права на премију за млеко.

Пријава се подноси Пољопривредној саветодавној и стручној служби, односно Пољопривредној стручној служби (у даљем тексту: ПССС/ПСС) која обавља саветодавне послове на подручју где је место у коме се налази објекат у коме се узгајају млечне краве (HID).

Обавезна документација

Уз образац пријаве из члана 2. став 3. овог јавног позива, подносилац доставља:

1) извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о активном статусу, члановима породичног пољопривредног газдинства и врсти животиња и броју газдинства (HID) на којима се држе или узгајају (сточни фонд), који издаје подручна јединица Управе за трезор, као и

2) списак млечних крава на газдинству уписаних у Централну базу података о обележавању животиња који издаје надлежна ветеринарска служба. Сва документа из става 1. овог члана морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној копији.

Документи који се прилажу не могу бити старији од 15 дана од дана подношења пријаве. Пријаву са непотпуном документацијом ПССС/ПСС одбацује Одлуком.

Рок за подношење пријаве

Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава за бесповратну испоруку меркантилног кукуруза по овом Јавном позиву, подноси се у периоду од 11. новембра 2022. године до 23. новембра 2022. године. Пријаве поднете пре почетка или после истека рока из става 1. овог члана, ПССС/ПСС одбацује Одлуком.

За све додатне информације обратити се Пољопривредне саветодавне службе на бројеве: 019 542-741 и 543-377.