Среда, 13. Март 2019.

НАБАВКА УСЛУГА НА ПОПРАВЦИ, ЗАМЕНИ И ПОСТАВЉАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (ЗНАКОВА, ДОПУНСКИХ ТАБЛИ, МЕТАЛНИХ СТУБОВА) НА ОПШТИНСКИМ (ЛОКАЛНИМ И РЕГИОНАЛНИМ) ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН И УЛИЦА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ НЕГОТИН

Преузмите : Позив за подношење понуда, 13.03.2019.г.
Преузмите : Конкурсну документацију, 13.03.2019.г.
Преузмите : Прво појашњење конкурсне документације, 18.03.2019.г.
Преузмите : Одлуку о додели уговора, 21.03.2019.г.
Преузмите : Обавештење о закљученом уговору, 02.04.2019.


Oпштинa Неготин,
Трг Стевана Мокрањца бр.1 , 19300 Неготин
Врста наручиоца: Корисник буџетских средстава

Интернет страница наручиоца: www.negotin.rs

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.4041-6/2019-II/04 од 12.03.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности

1. Предмет јавне набавке: набавка услуга на поправци, замени и постављању вертикалне саобраћајне сигнализације (знакова, допунских табли, металних стубова) на општинским (локалним и регионалним) путевима на територији општине Неготин и улица у насељеном месту Неготин ОРН 50800000 – разне услуге поправке и одржавања

2. Јавна набавка се не обликује кроз партије

3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.

4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. (наручилац може одредити да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5 Закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове).

5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.

6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом.

7. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице наручиоца www.negotin.rs и са Портала јавних набавки.

8. Понуде се могу поднети непосредно:- у пословним просторијама наручиоца, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин, Општински услужни центар

-  путем поште на адресу Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

 9. Понуде се подносе у затвореној коверти.

Рок за подношење понуде је 21.03.2018. године, до 10,00 часова, без обзира на начин доставе.

10. Отварање понуда ће се обавити: Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 21.03.2018. године у 10,15 часова у просторијама наручиоца, општине Неготин, Мала сала општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца број 1., 19300 Неготин. Понуду завести у општинском услужном центру. Представник понуђача може присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено овлашћење издато од стране тог понуђача .

11. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Весна Лазаревић 069/84-82-773 и Раде Младеновић, тел : 065/40-39-513,  мејл: jnnegotin@gmail.com